Advertisement

European Journal on Criminal Policy and Research

, Volume 3, Issue 4, pp 117–122 | Cite as

Victimological research in Slovenia

 • Alenka Šelih
Varia
 • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bavcon, L. et al. Dachauski procesi: raziskovalno poročilo z dokumenti (Dachau trials: research report) Ljubljana, Komunist 1990Google Scholar
 2. Kos, A. Proces odkrivanja pojava in ukrepanja ob pojavu trpinčenja otroka (The Process of Detection and Ways of Dealing with Child Abuse) Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1988, pp. 17–25Google Scholar
 3. Pavlovič Z. Slovenia. Summary results 1992. International Victimization Survey Rome, UNICRI, 1992Google Scholar
 4. Pečar, J. Involved bystanders: examination of a neglected aspect of criminology and victimologyInternational Journal of Contemporary Sociology, vol 9, no. 2, 1972, pp. 81–87.Google Scholar
 5. Pečar, J. Neprijavljena konvencionalna kriminaliteta zoper posameznikaRevija za kriminalistiko in kriminologijo, vol. 33, 1982, pp. 118–129Google Scholar
 6. Pečar, J. ‘Induktologija’ - znanje o vplivanju na kazensko dvojico (‘Inductology’ - knowledge on influence on crime-victim couple)Revija za kriminalistiko in kriminologijo, vol. 35, no. 4, 1984, pp. 299–311Google Scholar
 7. Pečar, J. et al. Tatvine v samopostrežnih prodajalnah (Thefts in self-service stores) Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1978Google Scholar
 8. Pecar, J., D. Maver, D., Z. Zobec Tatvine v samopostrežnih prodajalnah (Thefts in self-service stores) Ljubljana, Center za samoupravno normativno dejavnost, 1981Google Scholar
 9. Šelih, A. Kriminaliteta telesnih poškodb na območju občine Slovenska Bistrica (Assaults and battery in the locality of Slovenska Bistrica) Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1963Google Scholar
 10. Šelih, A. et al. Nekateri vidiki trpinčenja otrok: pravno, medicinsko in socialno-skrbstveno obravnavanje (Some aspects of child abuse: legal, medical and social-welfare problems) Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1985Google Scholar
 11. Uderman, B. et al. Uboji na Slovenskem (Homicides in Slovenia) Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1974Google Scholar
 12. Vodopivec, K. et al. Povrnitev škode žrtvam kaznivih dejanj Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakultetiGoogle Scholar
 13. Vodopivec, K. Povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj (restitution of damage to crime victims)Revija za kriminalistiko in kriminologijo, vol. 28, no. 4, 1977, pp. 241–257Google Scholar

Copyright information

© Kugler Publications 1995

Authors and Affiliations

 • Alenka Šelih
  • 1
 1. 1.Institute of CriminologyUniversity of LjubljanaLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations