Advertisement

De Economist

, Volume 76, Issue 1, pp 787–830 | Cite as

De financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten

 • H. W. C. Bordewijk
Article
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Ingesteld bij K. B. van 18 Aug. 1921 met als lid-voorzitter Mr. Dr. F. A. C. Graaf van Lijnden van Sandenburg en laatstelijk samengesteld als volgt: J. v. d. Tempel, Mr. J. A. de Wilde, Mr. R. J. H. Patijn, Mr. Dr. A. van Doorninck, Mr. S. J. L. v. Aalten, Mr. A. Jonker, H. v. Boeyen, J. A. H. Steinweg leden; prof. mr. C. W. de Vries lid-secretaris, Mr. A. J. N. M. Struycken, adj. secretaris.Google Scholar
 2. 3).
  Het Ned. Gemeenterecht, de druk, 1, blz. 548.Google Scholar
 3. 4).
  T.a.p., 1, blz. 554.Google Scholar
 4. 12).
  Arntzenius, 11, blz. 381.Google Scholar
 5. 13).
  Gemeenterecht 4e dr. 11, blz. 248–255, met name de zinsnede op blz. 255: „lk kan mij intusschen voorstellen dat het antwoord anders uitvalt”.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1927

Authors and Affiliations

 • H. W. C. Bordewijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations