Advertisement

De Economist

, Volume 76, Issue 1, pp 739–748 | Cite as

Moet een Gemeente leenen voor jaarlijks terugkeerende Buitengewone Uitgaven?

  • C. W. van der Pot
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1927

Authors and Affiliations

  • C. W. van der Pot

There are no affiliations available

Personalised recommendations