Advertisement

De Economist

, Volume 76, Issue 1, pp 632–642 | Cite as

Boekbespreking

 • D. van Blom
 • W. L. Valk
 • G. M. Verrijn Stuart
 • F. H. Repelius
Article
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 2).
  Een tweede fout van Gerber is, dat hij het juridische geldbegrip uitsluitend als onderdeel van het publiekrecht wenscht te zien beschouwd, omdat het verzekeren van de „gelding” van het ruilmiddel tot dit terrein behoort (blz. 61, v.v.). Wij zullen dit laatste niet loochenen, doch zouden tegenover deze opvatting die van Arthur Nussbaum willen stellen, die er in zijn belangrijk werk „Das Geld in Theorie und Praxis des deutschen und ausländischen Rechts” (Tübingen 1925, blz. 17) terecht op wijst, dat de rechtsregelen betreffende het geld ten deele behooren tot privaatrecht (b.v. de vraag, op welke wijze geldschulden op rechtsgeldige wijze voldaan kunnen worden), ten deele tot het publiekrecht (b.v. de muntwetgeving). Nussbaum acht het daarom terecht onmogelijk het geld, juridisch beschouwd, hetzij geheel bij het publiek, hetzij geheel bij het privaatrecht in te deelen. Gerber heeft Nussbaum blijkbaar verkeerd gelezen, als hij schrijft: „So nimmt neuerdings Nussbaum den Begriff des Geldes für das Privatrecht in Anspruch” (blz. 62).Google Scholar
 2. 1).
  Tot het federal reserve stelsel toetredende state banks mogen al haar filialen behouden, national banks in plaatsen met 25.000–50.000 inwoners mogen één filiaal, die in plaatsen met 50.000–100.000 inwoners hoogstens twee, die in grootere steden een door den Comptroller vast te stellen aantal filialen openen. Die filialen moeten echter binnen de vestigingsplaats van het hoofdkantoor gelegen zijn, filialen daarbuiten blijven verboden (art. 7 van de wet van 25 Februari 1927).Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1927

Authors and Affiliations

 • D. van Blom
 • W. L. Valk
 • G. M. Verrijn Stuart
 • F. H. Repelius

There are no affiliations available

Personalised recommendations