Advertisement

De Economist

, Volume 52, Issue 1, pp 626–637 | Cite as

Vrouwenarbeid in steenfabrieken. — Nederlandsche wetgeving. —Muntwezen. — Imperialistische tolpolitiek. — Een wenk uit Australie

 • Kroniekschrijver
Economische Kroniek
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Van den inhoud van het voorontwerp, dat aan verschillende instellingen en colleges om advies werd toegezonden, lekte reeds vrijwat uit in de pers. Wij meenen echter ons van bespreking te moeten onthouden, tot het ontwerp te zijner tijd zal zijn openbaar gemaakt.Google Scholar
 2. 1).
  Een amendement tot handhaving der graanrechten werd op 10 Juni met 424 tegen 28 stemmen verworpen.Google Scholar
 3. 2).
  Sedert dit geschreven werd heeft de heer Ritchie in het Lagerhuis verklaard, dat de regeering over Chamberlain's plannen toch niet eenstemmig dacht, en zich zelf onder de tegenstanders gerangschikt. Het is wèl een eigenaardige toestand waarin Engeland, de bakermat van het parlementaire stelsel, zich thans bevindt!Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1903

Authors and Affiliations

 • Kroniekschrijver

There are no affiliations available

Personalised recommendations