Advertisement

De Economist

, Volume 52, Issue 1, pp 150–180 | Cite as

Het Liernurstelsel in Nederland

Slot
 • A. S. van Reesema
Article
 • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Bl. 24. Stelselmatige bodemverontreiniging enz. 1879.Google Scholar
 2. 2).
  Bl. 22. Resultaten der proefnemingen met poudrettebereiding te Dordrecht 1876.Google Scholar
 3. 1).
  Riolering van Rotterdam 1889. Bl. 29.Google Scholar
 4. 1).
  Zie N. R. Ct. 4 Juni 1885, 26 Oct. 1887.Google Scholar
 5. 2).
  Zie N. R. Ct. 15 Mei 1888. Voordracht van Liernur. 22 Aug. 1888, 24 Nov. 1888 en 16 Jan. 1889. Belangrijke artikelen van G. Renkema Ezn. o. a. over de proefnemingen met Liernurs injecteur riolen. 17 Jan. 1889 van prof. v. Overbeek de Meyer. 18 Jan. 1889 van J. v. Heurn. 23 Jan. 1889 van F. Rincker en van H. v. d. Abeelen. 24 Aug. 1888 en 26 Jan. 1889 van M. Symons. 29 Jan. 1889 van G. J. W. Bremer. 31 Jan. 1889 van Vrijbergen. 4 Dec. 1887, 29 Sept. 1888, 15, 16 en 31 Jan 1889 van A. S. v. Reesema.Google Scholar
 6. 1).
  In 1887 ongeveer bevatten zij in percenten: 2.018 drooge stof. 0.25 amm. stikstof. 0.06 organ. stikstof. 0.131 phosphorzuur. 0.07 kali.Google Scholar
 7. 1).
  De zoogenaamde tonnen met valpijpen, een half gereed, vermomd Liernurstelsel.Google Scholar
 8. 1).
  De heer Kalff raamde den aanleg in de Jordaan in zijn rapport van 19 April 1876 op f 1.500.000 voor de 5000 huizen aldaar (bl. 224). Sedert is de aanleg zeer vereenvondigd en zijn de kosten veel geringer geworden.Google Scholar
 9. 1).
  Ik bezit een beweegbare pan-closet dat slechts een halve liter water per keer verbruikt.Google Scholar
 10. 1).
  «Deze mest kan overal gebruikt worden, zegt ZHG. (in het «Duitsch), waar aan kalk arme gronden zijn. Hij is het best te «gebruiken tot verbetering van zure weiden, ter bemesting van «kleigrond in den herfst. Gewassen als boonen, klaver en erwten «zullen er het meest nut van trekken.»Google Scholar
 11. 1).
  Ook voor enkele vroegere jaren zou dit, meen ik, moeten geschieden, maar ik weet niet hoeveel.Google Scholar
 12. 1).
  Zie omtrent deze groote verbeteringen en besparingen van den heer Sanches de voordracht van B. en W. van 20 Nov. 1894 N°799.Google Scholar
 13. 1).
  Wetenschappelijk en zeer uitvoerig behandeld in Liernurs Städtentwasserung II bl. 332 enz.Google Scholar
 14. 2).
  Rapport der Commissie van bijstand aan B. en W. 4 Nov. 1876 bl. 1187, met teekening voor een zelf zich reinigende straatkolk.Google Scholar
 15. 1).
  Zie noot 2 bl. 018.Google Scholar
 16. 2).
  Zie Rioleering van Rotterdam 1889 bl. 31/2.Google Scholar
 17. 1).
  Irrigatie van land in verband met riooleering van steden. Jan. 1883.Google Scholar
 18. 2).
  N. R. Crt. 27 Dec. 1882, 17, 20, 23 Febr. 1883.Google Scholar
 19. 1).
  Ik vernam dat het naar-zee-spoelstelsel wel 30 millioen zal kosten.Google Scholar
 20. 1).
  De analyse van E. Wade Wilton, scheikundige en bacterioloog, luidt: Sels d'ammoniaque, equivalent à ammoniaque 9.81 pCt. Sels de potasse equivalent à ammoniaque 4.03 pCt. Sels de phosphates equivalent à ammoniaque 3.74 pCt. Sels de soude equivalent à ammoniaque 2.13 pCt. Résidus soude equivalent à ammoniaque 80.20 pCt. 100. — pCt.Google Scholar
 21. 1).
  In 1874 moesten voor 255.000 inwoners dagelijks verwijderd worden volgens het rapport van de meerderheid der gezondheidscommissie bl. 276 do 31 Maart 1876: 285 M3. faecalien. 243.000 Kg. drooge vuilnis en straatvuil. 140.000 Kg. puin. 13.700 Kg. haardasch. 9.000 M3. vervuild huis en fabriekswater. 12.600 M3. vervuild regenwater. Eene dergelijke opgave kon ik voor later niet vinden.Google Scholar
 22. 1).
  Zie Dr. Ballot 1873. De Gezondheidsleer tegenover de rioolstelsels bl. 19–20. 1 cc. er van absorbeert 100 cc. zwavelwaterstofgas of 170 cc. ammoniakgas.Google Scholar
 23. 1).
  City of Manchester, Rivers department. Annual report 27 Mrt. 1901, bl. 35–6. De ontwikkelde gassen bestonden voor 73 percent uit CH4 6 percent uit CO2 5 percent uit H 16 percent uit N.Google Scholar
 24. 1).
  Zie schrijven der Gezondheidscommissie.Google Scholar
 25. 2).
  Zie de «Vragen des Tijds» Maart 1902, bl. 392, enz., waar door den heer J. Herman Riemersma o. a. vermeld wordt dat alleen op het Noord-Hollandsch Kanaal de schade door vervuiling van het water veroorzaakt op f 10.000 'sjaars wordt geschat.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1903

Authors and Affiliations

 • A. S. van Reesema

There are no affiliations available

Personalised recommendations