Advertisement

De Economist

, Volume 38, Issue 1, pp 604–605 | Cite as

Scheepvaart op onze rivieren en kanalen in 1888

Article
  • 16 Downloads

Literatur

  1. 1).
    Ontleend aan de “Statistiek der scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen in Nederland in 1888” uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.Google Scholar
  2. 2).
    De opgaven loopen allen over de scheepvaartbeweging in beide richtingen te zamen genomen.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1889

Authors and Affiliations

  • V. S.

There are no affiliations available

Personalised recommendations