Advertisement

De Economist

, Volume 38, Issue 1, pp 174–192 | Cite as

Koloniale kroniek

Koloniale literatuur
 • J. K. W. Quarles van Ufford
Article
 • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Twee hadden zich aan de hun toegedachte taak onttrokken, daaronder, begrijpelijkerwijs, de pas opgetreden Minister van Koloniën, Mr. Keuchenius.Google Scholar
 2. 2).
  Waarschijnlijk zouden we dit op gemakkelijke wijze te weten zijn gekomen zoo het tijdschriftde Indische Mail, dat ons tweemalen 's maands een overzicht der hoofdartikelen in de Indische dagbladen bracht, in het leven had kunnen blijven. In de Kol. Kron. van April 1888 moesten we echter zijn betreurd overlijden berichten. Bij het stilzwijgen van deIndische Gids over het onderwerp zouden we nu wel de stapels Indische couranten, op de leestafel van het Instituut voor de T.-, L.- en Vk. v. N. I. voorhanden, hebben kunnen raadplegen. Maar daartoe ontbrak ons de tijd.Google Scholar
 3. 1).
  Zoo luidt ook het oordeel van het “Alg. Handelsblad”, dat in zijn nr. van 5 Maart een nieuw, ons nog niet onder de oogen gekomen, geschrift van Mr. Brooshooft bespreekt, waarin van de toestanden in de Vorstenlanden op Java een zeer treurig tafereel wordt opgehangen.Google Scholar
 4. 1).
  Op blz. 17 was, met cijfers uit de Indische begrootingen, aangetoond, dat de landrente vanf 18,367.000 in 1883 totf 19,700,000 in 1888 was geklommen. “In deze jaren van buitengewonen nood voor den landbouw,” zoo wordt daarbij gezegd, “door lage rijstprijzen, door verminderde verdiensten aan particuliere ondernemingen, koffiecultuur en verhuur van gronden, door veepest ook, schroomde noch de Minister noch de Gouverneur-Generaal de reeds zoo onredelijk opgevoerde hoofdbelasting van den armen inlander jaar op jaar nog te laten opdrijven, zoodat zij in vijf jaren tijds nog metf 1,333,000 of 71/2 pCt. vermeerderde!” Het is dan ook bekend dat op de Indische begrooting voor 1889 een lagere opbrengst voor de landrente moest worden geraamd.Google Scholar
 5. 2).
  Men weet dat dit oordeel niet zoo heel veel verschilt van dat van den heer L. Wessels blijkens zijne artikelen in “de Ind. Gids” van Dec. 1887, Jan. 1888 en “Economist” van Febr. jl., van Prsvtrnt in “de Ind. Gids” van Febr. jl. en van tal van andere schrijvers over dat gewichtig onderwerp.Google Scholar
 6. 1).
  Aan het hoofd staat, zeker bij vergissing, “Batavia”.Google Scholar
 7. 1).
  Waaronder het “Alg. Handelsblad” van 20 Jan. Zie wat “de Ind. Gids” van Febr. jl., p. 242, over het daarin ontwikkelde denkbeeld zegt.Google Scholar
 8. 1).
  Zie dit deel zijner rede, met eene opmerking der redactie, in deInd. Gids van 1888, pag. 1883.Google Scholar
 9. 1).
  In “de Ind. Gids” van Febr. jl., p. 235 en 260, kan men lezen, dat ook “The Times” en Sir John Strachey in zijn nieuw belangrijk werk “India” zich met die congrespartij weinig ingenomen betoonen, — wat echter enkel bewijst dat de Engelschen zeer goed de groote beteekenis dier beweging beseffen.Google Scholar
 10. 1).
  Zie onze Kol. Kron. in Econ. van Juni 1865.Google Scholar
 11. 2).
  Wie Mang Gistan is, zal hieronder blijken.Google Scholar
 12. 3).
  Zie, behalve Mang Gistan, ook de Waal, l. c. p. 255.Google Scholar
 13. 4).
  Ook Mang Gistan wenscht dit.Google Scholar
 14. 1).
  “Koloniaal beheer” ware juister geweest.Google Scholar
 15. 1).
  Zou de Hr. v. d. Berg ons die niet willen leveren? Ongetwijfeld zouden weinige Nederlanders daartoe zoo goed in staat zijn als hij, die telkens blijk geeft met Britsch-Indische toestanden zoo goed bekend te zijn.Google Scholar
 16. 2).
  Dat het blijkens menig levenswaardig artikel der laatste weken in toenemende mate doet.Google Scholar
 17. 3).
  In de “Maandelijksche Revue” inde Indische Gids kan men meermalen soortgelijke opmerkingen lezen.Google Scholar
 18. 1).
  Dat die daling van arbeidsloonen een groot nadeel is voor de reeds (zie o. a. de Memorie-Brooshooft) zoo zwaar geteisterde en zwaar belaste inlaudsche bevolking is gemakkelijk te beseffen. Dat de tegenwoordige Regeering daarvoor een open oog heeft, blijkt uit de circulaire in Mei ll. aan de suikerfabrikanten gericht, waarbij vragen zijn gedaan over de schade door de inlandsche bevolking geleden door den achteruitgang der suikorcultuur. Metde Ind. Gids, die in Augustus jl., p. 1121, die circulaire mededeelde, hopen wij “weldra eenige bijzonderheden te vernemen van de sympathieke medewerking welke de Minister (en de Gouverneur-Generaal voegen wij er bij) van ambtenaren on particulieren in Indië voor zijn stroven ondervindt.”Google Scholar
 19. 1).
  Tegenover van den Berg's betoog, “dat dan ook aan de levensvatbaarheid der Javaansche suiker-industrie niet valt te twijfelen”, waren eenige Djokjosche landhuurders opgekomen, bewerende dat met 121 g. winst per pikol vele met schuld beladen fabrieken niet kunnen blijven bestaan. Op grond van hem nader verstrekte inlichtingen meent Mr. v. d. Berg in een nader artikel in het “Bat. Nieuwsblad”, dat overgenomen is in de “N. Rott. C.” van 27 Febr. jl., zijn betoog te kunnen volhouden.Google Scholar
 20. 1).
  Wat hier over dit boek volgt was geschreven vóór de verschijning van “de Economist” van Februari, waarin de heer P. N. Muller dat ook voor onzen landbouw zoo belangrijk werk met zooveel warmte besprak, daarbij tevens, gelijk wij reeds zoo menigmaal deden, er op wijzende hoe ver lienstelijk van den Berg zich onophoudelijk jegens Nederland en Ned.-Indië door zijne vele, steeds leerzame geschriften maakt. De weinige regelen, welke wij aan het boek konden wijden, laten wij onveranderd omdat eene bespreking van een zoo belangrijk werk in deze Kroniek niet achterwege mocht blijven en de aandacht der lezers er wel bij vernieuwing op mag worden gevestigd.Google Scholar
 21. 1).
  l Ropij =f 1.20 Nederlandsch.Google Scholar
 22. 2).
  Drie en viermalen lager dan in Ned.-Indië. Z. bl. 30.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1889

Authors and Affiliations

 • J. K. W. Quarles van Ufford

There are no affiliations available

Personalised recommendations