Advertisement

De Economist

, Volume 39, Issue 1, pp 162–165 | Cite as

Fruit farm review and land record. A journal for land owners, country gentlemen and others

  • J. K. W. Quarles van Ufford
Nieuwe Uitgaven

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. (1).
    Dat dit cijfer niet overdreven is voorgesteld, blijkt ook uit eene mededeeling van den Londenschen correspondent van het “Alg. Handelsblad” in het nummer van dat blad van 12 Januari jl. Uit onlangs van regeeringswege publiek gemaakte cijfers toch blijkt dat van den totalen invoer in het Vereenigd Koningrijk in 1889 ten bedrage van 427 millioen ponden sterling 161 m. m. of 40 pCt. werden ingenomen door den invoer van voedingstoffen en dranken. Daarvan werd een bedrag van 51 m. m. l. s. betaald voor ingevoerde granen. In het voorbijgaan wijzen wij er op dat onze dagbladen reeds in de eerste dagen van Januari cijfers konden mededeelen uit de handelsen scheepvaartverslagen van Engeland, Hamburg, Bremen enz. over 1889. Die lande gaven een navolgingswaardig voorbeeld van spoedige openbaarmaking van zulke cijfers.Google Scholar
  2. (1).
    acre=4046 c.A.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1890

Authors and Affiliations

  • J. K. W. Quarles van Ufford

There are no affiliations available

Personalised recommendations