De Economist

, Volume 37, Issue 1, pp 464–469 | Cite as

De Landverhuizing in 1887

  • S. van Citters
Article
  • 15 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    Een uitvoerig rapport over de landverhuizing naar Argentinie is onlangs uitgebracht door den Nederlandschen Consul te Buenos-Aires en opgenomen in de Staatseourant van 3 Februari 11.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1888

Authors and Affiliations

  • S. van Citters

There are no affiliations available

Personalised recommendations