Advertisement

De Economist

, Volume 40, Issue 1, pp 838–849 | Cite as

De jongste belgische wet op het hooger onderwijs

Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Hieronder wordt (zie ook verder) blijkbaar verstaan natuur- en scheikunde, kosmographie benevens natuurlijke historie, een vak, dat in de voorafgaande categorie niet begrepen is.Google Scholar
 2. 1).
  Wil men zich in de vlaamsche en in de fransohe letterkunde laten examineeren, dan des te beter; aanteekening wordt daarvan op het diploma gehouden.Google Scholar
 3. 1).
  Vergelijk art. 17, 50 en 60.Google Scholar
 4. 1).
  Genees- heel- en verloskunde.Google Scholar
 5. 2).
  De wet spreekt altijd van ingénieur eivil des mines.Google Scholar
 6. 3).
  De wet spreekt van ingénieurs des constructions civiles en omvat misschien meer, dan onze term bouwkundig ingenieur.Google Scholar
 7. 1).
  Hier wordt nog verwezen naar de wet van 3 Mei 1889, waarbij het gebruik der Vlaamsche taal is geregeld.Google Scholar
 8. 1).
  Over de regeling van het hooger onderwijs door Mr. J. R. Thorbecke uit zijn redevoeringen en aanteekeningen bijeenverzameld door Mr. W. Thorbecke, bl. 8 en volg.Google Scholar
 9. 1).
  Voor het candidaatsexamen in de Nederlandsche letteren is toch vereischt o. a. het gothisch; voor het doctoraal Sanskriet, beginselen der vergelijkende Indo-Germaansche taalwetenschap, de Germaansche zelfs in het bijzonder, verder het Angelsaksisch of Oud-Hoogduitsch.Google Scholar
 10. 1).
  Zie Gids van April 1882, bl. 103.Google Scholar
 11. 1).
  Het zou trouwens overweging verdienen bij eventueele herziening van het besluit van 27 April 1877 Stbl. no. 87, in verband met de tot nog toe gevolgde praktijk de vakken voor het doctoraal examen in de staatswetenschap als volgt te groepeeren. 1. De beginselen van algemeen staatsrecht. 2. Het Volkenrecht. 3. Het staatsrecht van Nederland en van zijne koloniën. 4. Het administratief recht van Nederland. 5. De hoofdbeginselen als onder d. van § 2b. 6=e: 7=f.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1891

Personalised recommendations