Advertisement

De Economist

, Volume 40, Issue 1, pp 677–688 | Cite as

Verzekering van werklieden bij aanbestedingen

Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    Dit belet intusschen niet dat voor werkgevers, die het in beginsel verkeerd achten dat uitkeering wordt verleend voor ongelukken, ontstaan door overtreding van door hen verordende en aan de werklieden bekend gemaakte veiligheidsvoorschriften, dit risico op de polis kan worden ungesloten. De premie is dan natuurlijk lager.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1891

Authors and Affiliations

  • W. Six

There are no affiliations available

Personalised recommendations