Advertisement

De Economist

, Volume 40, Issue 1, pp 613–642 | Cite as

De Grondbelasting en de Belangen van den Landbouw

 • A. D. Van Assendelft de Coningh
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Krachtens het voorgeschrevene in art. 29 der wet van 1873.Google Scholar
 2. 1).
  Men make zich echter niet te veel illusien van den invloed die vermindering der mutatierechten zal hebben op de verkoopkosten van kleine eigendommen in wier belang deze voornamelijk wordt gevraagd. In Frankrijk waar in dit opzicht ongeveer dezelfde wetgeving geldt als bij ons, heeft men, om de kleine grondbezitters en hypotheekhouders te helpen, bij eene wet van 23 October 1884 bepaald dat, ingeval bij gerechtelijken verkoop eigendommen niet meer dan frs. 2000 opbrachten, de zegel-, registratie- en hypotheckrechten door den Staat zouden worden teruggegeven, terwijl, wanneer het cijfer van frs. 1000 niet werd overschreden, ditzelfde zou geschieden en bovendien het wettelijk tarief der verschillende openbare ambtenaren: deurwaarders, procureurs, griffiers en notarissen met één vierde zou worden verminderd. De Staat was dus mild genoeg; maar de wet had zoo goed als geen uitwerking. De kosten bleven meestal even hoog, zooals de Minister van Justitie, daarover geinterpelleerd, den 22sten Februari 1890 in de Kamer van Afgevaardigden moest erkennen. Hoe kwam dit? Eenvoudig omdat het publiek, hetzij uit onkunde of uit wellevendheid, de genoemde ambtenaren op hunne nota's niet beknibbelde, dezen met de wet niet veel rekening hielden en men ook de reeds bij voorbaat betaalde rechten voor den Staat, die te zamen gewoonlijk toch slechts één vijfde van de totaalkosten bedragen, maar liet loopen. Trouwens de ontvangers der registratie schenen ook niet veel mede te werken en werden ongaarne met deze restitutie lastig gevallen. Hier te lande en bij vrijwilligen verkoop is de toestand wellicht beter. Maar toch zijn het nergens de mutatierechten alléén die den verkoop en executie bij kleine eigendommen zoo kostbaar maken. Eene verbetering zou hierin wellicht worden aangebracht door het ingrijpend ontwerp der heeren Wertheim, Pollones en Moll, dat mij nog nicht in alle bijzonderheden bekend is, doch, naar het schijnt, de mutatierechten wil handhaven.Google Scholar
 3. 1).
  Men zij vooral indachtig dat deze en de volgende cijfers uitsluitend betrekking hebben op de ongebouwde eigendommen, nl. landerijen, bosschen enz.Google Scholar
 4. 1).
  Deze bewering der Commissie schijnt wel wat gewaagd. Zij stemt althans niet overeen met het feit dat juist Noordholland en Friesland waar vele beste gronden worden gevonden, tot de streken behooren waar de pachtwaarde sedert 1831 het meest is gestegen nl. met 146 en 134 percent.Google Scholar
 5. 1).
  Zie genoemd Rapport bl. 12 en de daar aangehaalde bewijsgronden.Google Scholar
 6. 2).
  Enquête Verslag 1890. IV.blz. 53.Google Scholar
 7. 1).
  Ook een groot aantal Noordhollandsche landbouwers hebben zich onder leiding der Heeren Kaan, Breebaart en Waller tot de Staten-Generaal gewend met verzoek de grondbelasting voor gebouwd en ongebouwd te bepalen op 4 percent. Voor het gebouwd is die echter reeds in 1876 op 5,2039 vastgesteld.Google Scholar
 8. 1).
  Gids: Februari 1888.Google Scholar
 9. 1).
  Enquête-verslag IV blz. 89.Google Scholar
 10. 2).
  Zoo zegt ook het Verslag der Afdeelingen van den Amsterd. gemeeteraad over de begrooting voor 1892 dat de ongunstige toestand in die provincien waar de landbouw het voornaamste middel van bestaan is, maakt dat vele werklieden vau het platteland er toe gebracht worden hun geluk te Amsterdam te beproeven. Slagen zij hierin niet dan worden hunne gezinnen al spoedig hier ter stede armlastig, terwijl voor hunne kinderen het aantal kostelooze soholen moet worden vermeerderd.Google Scholar
 11. 1).
  Zie Gemeentestem 7 Sept. 1891 n0. 2084.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1891

Authors and Affiliations

 • A. D. Van Assendelft de Coningh

There are no affiliations available

Personalised recommendations