Advertisement

De Economist

, Volume 40, Issue 1, pp 47–62 | Cite as

Overzicht van historische werken. —Schulze'sFührer auf Java. — Mrs.Higginson,Java the Pearl of the East.

 • J. K. W. Quarles van Ufford
Koloniale kroniek Koloniale literatuur
 • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Slechts wanneer het belangrijke werken betreft, nog niet in onze Kroniek besproken en te Batavia uitgegeven en ook daarom hier te lande waarschijnlijk minder bekend, zal er eenige meerdere ruimte aan worden gewijd.Google Scholar
 2. 2).
  In de Kol. Kron., opgenomen in de «Econ.» van Nov. 1871. werd reeds gezegd waarom die Kron. zich voortaan meer uitsluitend zou beperken tot het geven van een overzicht der «Kol. Literatuur». Daarop werd teruggekomen in den aanhef der Kol. Kron. van Juli 1875, Econ., p. 604 en ook op pag. 18 van mijn «Levensbericht van Mr. J. L. de Bruijn Kops», in 1889 door de «Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde» uitgegeven.Google Scholar
 3. 1).
  De steller van dat “Gedenkboek», 's Genootschaps toenmalige Voorzitter, Mr. T. H. der Kinderen, schijnt bij zijn drukken werkkring in Indië den tijd niet te hebben kunnen vinden om de opgevatte taak te voltooien. Moge hij lust en opgewektheid gevoelen dat te doen nu hij als ambteloos burger onder ons verkeert en geene ambtsplichten hem in de vervulling van dergelijken wetenschappelijken arbeid hinderen.Google Scholar
 4. 2).
  Het laatste, loopende van 1878–1889, zag in 1889 het licht. Econ. 1891.Google Scholar
 5. 1).
  Een nieuwe Catalogus der Bibliotheek is in bewerking.Google Scholar
 6. 2).
  Thans 's Genootschaps voorzittet.Google Scholar
 7. 3).
  Zie p. LXXIX der Notulen van 1888. Zie ook p. LXIII.Google Scholar
 8. 1).
  Hoe verdienstelijk de heer van der Chijs zich ook sedert lang ten opzichte der Bataviasche archieven maakt, zoo schijnt hij het nog maar niet tot eene benoeming tot Lands archivaris te kunnen brengen. In Juni '83 (Econ. p. 553) herinnerden wij aan hetgeen Professor de Hollander daarover in October '82 schreef. In het Kon. Instuut v. d. T. L. en V. v. N.-I. en in het Aardrijksk. Genootschap trachtten we meermalen belangstelling voor de zaak up te wekken. Op onzen aandrang wendde het Genootschap zich in Oct. '83 ter zake tot het Bat. Gen. bij eenen brief, welke met 's Genootschaps antwoord, instemming betuigende met het denkbeeld en mededeelende dat het reeds vroeger op zoodanige benoeming had aangedrongen, opgenomen is in Genootschaps Notulen, deel 22, 1884, p. 7. Van de benoeming kwam evenwel niets en de heer van der Chijs blijft steeds slechts tijdelijk met het beheer van het archief belast. Terecht wees het Bat. Gen. er op dat niets waarborgt dat na zijne aftreding niet alles weder tot den «ouden. ongeredderden en onbeheerden toestand zal terugkeeren.» Het is bekend, de jaarlijks in de Staatscourant opgenomen en voortaan in een jaarboek op te nemen verslagen, leeren het, hoe aanmerkelijk het archiefwezen in Nederland verbeterd is sedert 's lands regeering en de provinciale en gemeentebesturen daaraan meer zorgen wijden en 's lands archivaris aan de geheele zaak leiding geeft. Zou zulks in Indië ook niet het geval zijn wauneer een bekwaam en ijverig man als de heer van der Chijs met gezag kon optreden en anderen tot archivarissen kon opleiden? Vroeger schijnt in Indië aan de betrekking van archivaris meer waarde gehecht te zijn dan thans, oogenschijnlijk althans, het geval is. Bij resolutie van 11 Jan. 1735 (Plakaatboek, 4e dl., p. 359) werden twee archivarii ter generale Secretatie aangesteld «omdat door gebrek aan toezicht vele stukken in het ongereede waren geraakt». In de resolutie van 24 Juli 1761 (Plakaatb. 7e dl., 510) is sprake van de twee archivarii en den bibliothecaris ter generale secretarie. Bij resolutie van 12 Sept. 1763, «tot vermindering van het personeel ter Gen. Secretarie,» (ibidem p. 674), wordt wel de bediening van bibliothecaris «gemortificeerd» en een der archivarissen ontslagen met bepaling dat de overblijvende tevens zou zijn bibliothecaris, doch tevens dat deze «in het toezigt houden over de boeken en archieven zou worden geassisteerd door den dagregisterhouder, die bij deze bediening gemaklijk wezen konde mede-archivaris.» Destijds dus werden twee archiefbeambten noodig geacht, en thans, nu de omvang der archieven natuurlijk verbazend moet zijn toenenomen, schijnt sedert lang één toezichthoudend tijdelijk beambte voldoende te worden geacht.Google Scholar
 9. 1).
  Zie ook reeds de aanhaling van eene «sloffen circulaire» uit dat deel in de Ind. Gids van Jan. '89, p. 71.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1891

Authors and Affiliations

 • J. K. W. Quarles van Ufford

There are no affiliations available

Personalised recommendations