Advertisement

De Economist

, Volume 59, Issue 1, pp 189–212 | Cite as

Gedwongen pensionneering van ambtenaren op vooraf bepaalden leeftijd

  • P. van Geer
Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij 1910

Authors and Affiliations

  • P. van Geer

There are no affiliations available

Personalised recommendations