Advertisement

De Economist

, Volume 41, Issue 1, pp 154–161 | Cite as

Congres der Sociaaldemocraten. — Inspecteurs van den Arbeid. —Landbouwcommissie. — Rijkspostspaarbank. — De leening van den Nederlandschen Staat. — Financieele krisis in Portugal. — Ausstand-Versicherungsverband der eigenaars van steenkolemmijnen in Dortmund

Economische Kroniek

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    De Commissie, sedert onder dankbetuiging ontbonden, heeft onlangs hare verschillende adviezen in een bundel vereenigd, bij Gebr. van Cleef te's Hage uitgegeven.Google Scholar
  2. 1).
    In het Weekblad voor provinciale, gemeente- en waterschapsbelangen (nummer van 31 Dec. 1891), bespreekt de heer Sassen dit debat. Hij dringt aan op een zorgvuldig en gezet onderzoek der bezwaren die aan invoering van postspaarbanken in onze Oost in den weg zouden staan, en verklaart zich zelf een beslist voorstander van zoodanige invoering.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1892

Authors and Affiliations

  • S.

There are no affiliations available

Personalised recommendations