Advertisement

De Economist

, Volume 41, Issue 1, pp 44–53 | Cite as

De Midden-Europeesche Handelstractaten

Article
 • 12 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Zie Précurseur van 14 Dec.; zie ook Journal des Intérêts Maritimes van 17 Dec.Google Scholar
 2. 1).
  In het Protocol, bij het tractaat tusschen Duitschland en Oostenrijk, staan dezelfde bepalingen, met uitzoudering van die laatste bepaling. In het tarief met Duitschland heeft Oosteurijk afstand gedaan van de verhooging van rechten op indigo en gommen bij indirecten aanvoer.Google Scholar
 3. 2).
  Geheel gelijkluidend met hetgeen in het Protokol van het Duitsch-Oostenrijksch tractaat voorkomt.Google Scholar
 4. 3).
  Ik heb de volgende bepaling letterlijk overgenomen, omdat die van belang is voor onzen expeditie-handel, en omdat de bewoordingen van het Protocol met zorg gekozen en althans voor mij, als leek, niet volkomen duidelijk zijn.Google Scholar
 5. 1).
  Daaromtrent zegt de memorie vau toelichting (Deukschrift) “Aan “meest begunstiging, zooals Duitschland die op grond van de bestaande “verdragen of overeenkomsten, in Groot-Brittannie, Zweden-Noorwegen, “Denemarken, Frankrijk, de Nederlanden, Griekenland, Servië, Turkije, “Bulgarije, geniet tegen reeiprociteit, is niets veranderd.” Rusland is daarbij niet genoemd, evenmin als de Vereenigde Staten van Noord Amerika, waarbij het twijfelachtig is, of het tractaat van 1885 tusschen Duitschland en de Vereenigde Staten van N. A. die bedoeling heeft. Zooals in een artikel in het Handelshlad van 25 Dec. Il (blijkbaar door een bevoegde hand geschreven) is opgegeven, hebben wij een tractaat op den voet van de m. b. u met de volgende landen België (12 Mei 1863 en 7 Dec. 1865) Griekenland (10/22 Febr. 1843 en 18/30 Juni 1851) Groot Britannië en Ierland (27 Oct. 1837 en 27 Maart 1851) Italië (24 Nov. 1863) Oostenrijk-Hougarije (24 Maart 1867) Pruissen, Duitschland (31 December 1851) Servië (5/17 Oct. 1881) Zweden en Noorwegen (25 Sept. 1847 en 29 Nov. 1856) Zwitserland (19 Aug. 1875 en 24 April 1877) Frankrijk (19 April 1884) opgezegd per 1 Febr. 1892 Portugal (9 Juni 1875) opgezegd per 1 Febr. 1892 Rumenië (17 Juni 1881) opgezegd per 9 Sept. 1892 Spanje (8 Juni 1887) opgezegd per 1 Juli 1892 Vergelijk ook de uitnemende artikelen over de handelstractaten in de N. Rotterdamsche Crt. van 25, 29 en 30 December.Google Scholar
 6. 1).
  Zie Frankfürter Zeitung 8 December.Google Scholar
 7. 1).
  Zie Kölnische Zeitung en Frankfürter Zeitung van 8 December.Google Scholar
 8. 1).
  Zie verslag van die toespraak Köln. Zeitung van 11 December.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1892

Authors and Affiliations

 • M. Mees

There are no affiliations available

Personalised recommendations