Advertisement

De Economist

, Volume 64, Issue 2, pp 765–782 | Cite as

Bijdrage tot de theorie der Belasting

 • W. P. Thijsen
Article
 • 45 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Mr. N. G. Pierson: Leerboek der Staathuishoudkunde (1890) 2de deel pag. 517.Google Scholar
 2. 1).
  De bedoeling is, om allerlei verschijnselen als amortisatie en afwenteling, alsmede retributiën en andere belastingen, die niets met het draagvermogen te maken hebben, buiten beschouwing te houden. Ook bij het inkomen moeten allerlei correctiën worden aangebracht. Zoo is bij inkomen uit vermogen en uit arbeid het zuiver inkomen verschillend.Google Scholar
 3. 1).
  De Gids 1881, Dl. IV, pag. 9.Google Scholar
 4. 1).
  Mr. P. W. A. Cort van der Linden. De theorie der belastingen 1887 pag.Google Scholar
 5. 1).
  De Gids Februari 1888; Verspreide Economische geschriften van Mr. N. G. Pierson, 5de deel pag. 258: Boekbespreking van voornoemd werk.Google Scholar
 6. 1).
  De Economist 1889 pag. 437; A. W. Mees: De progessieve inkomstenbelasting.Google Scholar
 7. 2).
  Mr. A. J. Cohen Stuart: Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelasting. Proefschrift 's Gravenhage 1889.Google Scholar
 8. 1).
  Voor de bestrijding op practische gronden van het Benthamsche stelsel, vide: De Economist 1897, Prof. E. A. Rahusen: De regeling der progressie bij gemeentelijke inkomstenbelasting.Google Scholar
 9. 1).
  De Economist 1890 pag. 259: M. W. F. Treub: Belasting naar draagkracht.Google Scholar
 10. 2).
  l.c. De Economist 1890: pag. 269.Google Scholar
 11. 3).
  l.c. De Economist 1890: pag. 271.Google Scholar
 12. 1).
  W. is dus niet de waarde van I, doch is kleiner dan deze. De waarde van I neemt n.l. door de toevoeging van I. af.Google Scholar
 13. 1).
  G. T. Fechner: Elemente der Psychophysik 1o deel pag. 236, Brunswijk 1860.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1915

Authors and Affiliations

 • W. P. Thijsen

There are no affiliations available

Personalised recommendations