Advertisement

De Economist

, Volume 67, Issue 1, pp 77–92 | Cite as

De leer van het geld

 • G. M. B. Boissevain
Article

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  In de Nieuwe Courant dd. 24 Oct. 1.1.Google Scholar
 2. 1).
  Vragen des Tijds, afl. April 1917.Google Scholar
 3. 2).
  In De Economist, afl. van 15 Oct. 1.1.Google Scholar
 4. 1).
  Dr. Carl Menger. Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, Weenen 1871.Google Scholar
 5. 5).
  Ik veroorloof mij den belangstellenden lezer over dit punt, het vasthechten van de waarde van het geld aan die van het metaal dat de waardestandaard vormt, nader te verwijzen naar hetgeen ik daarover schreef in mijn Economist-artikel dd. November 1914De theorie van het Geld. Men zal daar — bl. 19 v. — ook verscheidene aanhalingen vinden van eenige schrijvers o.a. van Mr. W. C. Mees, voorts van eenige Engelsche schrijvers op het onderwerp betrekking hebbende. Opmerkelijk is het, hoe weinig men in de Duitsche literatuur over de leer van het geld van de Engelsche geschriften over hetzelfde onderwerp melding gemaakt en die besproken vindt.Google Scholar
 6. 6).
  Zie over genoemden strijd in Engeland mijne uitvoerige behandeling daarvan in mijn Economist-artikel dd. October 1912 getiteld “'s Rijks Vlottende Schuld en de Nederlandsche Bank”.Google Scholar
 7. 1).
  Verg. mijn hierboven reeds genoemd Economist-artikel, waarin ik den strijd tusschen de banking- en de Currencyschool behandelde.Google Scholar
 8. 1).
  The Coming Scrap of Paper, Londen, Geo Allen & Unwin Ld.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1918

Authors and Affiliations

 • G. M. B. Boissevain

There are no affiliations available

Personalised recommendations