Advertisement

De Economist

, Volume 50, Issue 2, pp 986–997 | Cite as

Begrooting van Waterstaat, Handel en Nijverheid: afschaffing van tollen. — Verbetering van het Noordzeekanaal. — Staatsexploitatie der spoorwegen. — Reorganisatie van de Kamers van Koophandel — Zeebrieven. —Bureau voor handelsinlichtingen. — Internationale erkenning van pandrecht op binnenschepen. — Nieuw Duitsch tarief van invoerrechten. —Jaarverslag van de Centrale Rijnvaartcommissie over 1900

Handelskroniek

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1901

Personalised recommendations