Advertisement

De Economist

, Volume 50, Issue 2, pp 787–794 | Cite as

Iets over de statistiek van het armwezen

  • G. Mesdag Jac.z.
  • G. H. Hintzen
Article
  • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

  1. 1).
    De optelling in het verslag van kolom 1 f 86.829.95+kolom 2 f 33.300.98 is foutief vermeld met f 119.130.93 1/2. De klacht van den heer Hintzen over gebrek aan zorgvuldigheid bij de samenstelling van de tabellen, onderschrijf ik.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1901

Authors and Affiliations

  • G. Mesdag Jac.z.
  • G. H. Hintzen

There are no affiliations available

Personalised recommendations