Advertisement

De Economist

, Volume 32, Issue 2, pp 925–936 | Cite as

De Muntquaestie op het congres te Amsterdam

  • G. M. Boissevain
Article
  • 11 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. (*).
    Uitgegeven bij P. N. van Kampen te Amsterdam.Google Scholar
  2. (*).
    Alleen maar zal het ook noodig zijn, dat de fransche brochure van de heeren Vrolik eu Pierson ookgoed en oubevooroordeeld gelezen worden Dit kan niet getaigd worden van den schrijver van het artikel „The Monetary situation of the Netherlands” in The Economist van 29 September II. De conclusie, waartoe de kennismaking met gezegde brochure dezen brengt, is afkeuring van het voorstel Vrolik-Pierson, want — zegt hij — indien de Nederl. Bank haren goudvoorraad niet door discontoverhooging beschermen wil, zal iedere zilver-ontmunting nutteloos zijn. En juist was hem uiteengezet, dat de fout van den tegenwoordigen munttoestand in Nederland deze is dat er zoodanige overloed vau zilveren munt bestaat, dat, bij vraag naar muntmentaal voor nitvoer naar het buitenland, de geheele goud-voorraad der Bank uitgeput kan worden vóór dat de algemeene metaalvoorraad der Bank cene zoodanige vermindering ondergaat, als waardoor maatregelen noodig worden ter bescherming van deze. Datdaarom zilver-ontmunting noodig is, opdatdoor vermindering van den zilver-voorraad de noodzakelijkheid geboren zal worden ter verdediging van den algemeenen metaal-voorraad vóór dat de goud-voorraad is nitgeput. Geeft men op dat betoog een autwoord als The Economist, dan houdt alle redeneering op, want men zon zich zelven slechts kunnen herhalen.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1885

Authors and Affiliations

  • G. M. Boissevain

There are no affiliations available

Personalised recommendations