Advertisement

De Economist

, Volume 61, Issue 1, pp 488–502 | Cite as

Verspreide economische geschriften van Mr. N. G.Pierson

Verzameld door Dr. C. A. Verrijn Stuart, hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Groningen. IV. Handel, Crediet en Muntwezen, Haarlem. De Erven F. Bohn, 1911
 • D. van Blom
Nieuwe Uitgaven
 • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Uit dit tijdschrift stammen negen der opstellen: «twee verschijnselen op onze geldmarkt» (1870), «kapitaalbehoefte en internationaal verkeer» (1876), «eene theorie van Ricardo» (1879), «het indische muntwezen en de belangen der planters» (1887), «het verband tusschen in-en uitvoer» (1888), «is de rentestand gedaald?» (1890), «bankzaken» (1904), «bijdrage tot de verklaring van middeleeuwsche rekenmunten» (1906) en «met leege handen» (1907 en 1908), benevens drie der boekaankondigingen: die van Beaujon's «Handel en Handelspolitiek» (1889), van een viertal geschriften over geldwezen van Shield Nicholson, Bourguin, Schoenhof en Price (1896) en van G. M. Boissevain's «De Munttoestand in 1897» (1897); uit «De Gids» zijn overgenomen «de muntquaestie» (1881), «goudschaarschte» (1894) en de bespreking van P. Verloren's proefschrift over staat en bankwezen (1865); uit het «Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje» van 1883 is het opstel over «de waardeveranderingen van het goud sedert de californische en australische ontdekkingen» afkomstig; uit den «Spectator» van 1896 de aankondiging van twee geschriften over het middeleeuwssche muntwezen; terwijl aan den «Economic Journal» de twee opstellen over index-numbers (1895 en 1896) zijn ontleend. Mede is hier opgenomen het in 1888 aan de Juristenvereeniging uitgebrachte praeadvies over het warrant-stelsel en voor het eerst is hier gedrukt de studie «foreign exchanges», vermoedelijk in de eerste jaren na 1901 geschreven en aanvankelijk voor den «Economic Journal» bestemd doch wegens den omvang (het opstel beslaat hier 64 bladzijden) daarin niet opgenomen.Google Scholar
 2. 1).
  Wie een belangrijk betoog wil lezen tegen de stelling, dat de oorzaak der prijsstijgingen ligt bij het gound, neme Eugen Barga's artikel over «Goldproduction und Teuerung» («Die Neue Zeit» van 17 November 1911) en de daarop in dat tijdschrift gevolgde polemiek ter hand.Google Scholar
 3. 1).
  Gemakshalve vervang ik hier Pierson's engelsche munten en ruimtematen door nederlandsche.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1912

Authors and Affiliations

 • D. van Blom

There are no affiliations available

Personalised recommendations