Advertisement

De Economist

, Volume 25, Issue 2, pp 1049–1076 | Cite as

Koloniale Kroniek

Koloniale Litteratuur
 • J. K. W. Quarles van Ufford
Article
 • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. (*).
  Zie ook het Tijdschr. v. N-I., 1867, II, 435.Google Scholar
 2. (*).
  Eene meening, welke ook die is van meerderen der laatste bezoekers van dat uitgestrekte land, o. a. van d'Albertis en Macleay. Zie Ansland, 1876, p. 160.Google Scholar
 3. (†).
  Men vergelijke daarmede ook de in de „Mededeclingen van wege het Ned. Zendelinggenootschap ”, Dl. 16 (1872), blz. 45, voorkomende berichten onmtrent reizen in N.-Guinea,Google Scholar
 4. (§).
  In Ausland 1876, p. 459 en 699, is sprake van de reizen van den Italiaan d'Albertis en den zendeling Mac Farlane op de Nicura-, Amana- en Fly-rivieren. Waarschijnlijk is de eerst onbekend geheeten rivier onder eene dier drie begrepen. Zie ook het Ausland 1876 p. 320 en het uit „L'Explorateur” in het „Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1875, afl. 7, p. 322, opgenomen bericht, dat d'Albertis de quasi door Lawson bereisde streken had bezocht zonder er hooger bergen dan van 4 à 500 meter te hebben gezien, wel de twee menschenrassen door Wallace vermeld, terwijl het land door vruchtbaarheid en rijkdom van voortbrengselen voor den handel van beteekenis zou kunnen worden. Volgens „Das Ausland” van 17 Juli 1876, blz. 579, zou d'Albertis op 19 April op nieuw op reis gaan naar de Fly-rivier, welker bronnen hij wil trachten op te sporen, om dan over land naar de Zuid-Oostkust van Nieuw-Guinea te trekken, in de richting van Yule-eiland en zoo dat, nog geheel onbekend gedeelte van het binnenland van het groote land te onderzoeken. Blijkens „Das Ausland” van 9 Oct. 1876, blz. 817, was soortgelijke onderzoekingstocht in het oostelijkst gedeelte van Nieuw-Guinea in April dezes jaars op nieuw gedaan door den zendeling Mac Farlane, die daarbij zoowel uit een geographisch als uit een ethnologisch oogpunt belangrijke ontdekkingen zou hebben gemaakt,.Google Scholar
 5. (*).
  Zie de Economist van Maart 1875.Google Scholar
 6. (*).
  Zie l'Explorateur, II, 350.Google Scholar
 7. (†).
  L'Explorateur, II, 342.Google Scholar
 8. (§).
  L'Explorateur, II, 193.Google Scholar
 9. (*).
  l'Explorateur, II, 175.Google Scholar
 10. (*).
  Zie T. II, p. 396 en onderscheiden volg. nummers.Google Scholar
 11. (†).
  Over het verband tnsschen de natuurkundige eu de aardrijksknndige studien, zie men een goed stukje in no. 42 van den Explorateur, T. II, p. 505.Google Scholar
 12. (§).
  Zie l'Explorateur II, 549.Google Scholar
 13. (*).
  Zie l'Explorateur, II, 531. Onze collece vangt cerst aan met no. 20 van dat weekblad, van 17 Juni 1875. De voorgaande nummers, waarin in den aanvang ougetwijfeld een programma is opgenomen en over de wijze van uitgave enz. is gesproken, werden ons niet toegezonden. Eerst na lezing van heel wat nummers konden wij ons dus een denkbeeld vormen vau het eigenlijk doel van l'Explorateur.Google Scholar
 14. (†).
  Zie T. I, p. 273. T. II, p. 49, 77, 136, 165, 191, 270, 330, 362, 411, 531, enz.Google Scholar
 15. (*).
  „L'Emigration contemporaine.” Zie l'Explorateur, II, 509. Over dat onderwerp is meermalen in het weekblad sprake, o. a. naar aanleiding van het uitstekend werk van den Zuid-Amerikaan C. Calvo, „Etude sur l'émigration et la colonisation,” (Zie l'Explorateur, II, 125, 179, 181), dat door ieder, die van de zaak eene bepaalde studie maakt, schijnt te moeten worden gelezen.Google Scholar
 16. (†).
  Daarover komt echter niets voor in het lezenswaardig stukje: „Het landschap Deli op Sumatra,” door Prof. P. J. Veth in no. 43 van den loopenden jaargang van het uitstekend weekblad: „Eigen Haard” geplaatst, waarin hij, o. a. naar aanleiding eener brochure van den administrateur der Deli-maatschappij J. T. Cremer, vele bijzonderheden mededeelt over de tabaksteelt in Deli en aangreuzende landen, bepaaldelijk wat de bloeiende ondernemingen der Deli-maatschappij betreft.Google Scholar
 17. (*).
  Zie l'Explorateur, II, 172.Google Scholar
 18. (†).
  Of innam. Zie infra.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1876

Authors and Affiliations

 • J. K. W. Quarles van Ufford

There are no affiliations available

Personalised recommendations