Advertisement

De Economist

, Volume 41, Issue 2, pp 845–846 | Cite as

Goedkeuring van Internationale Overeenkomsten tot bescherming van den industrieelen Eigendom. — Wet op het Nederlanderschap en Ingezetenschap — Regeling der Handelsbetrekkingen met Spanje. — Versnelde Postgemeenschap tusschen Amsterdam en Londen. — Monsterrol. —Wettelijke bepalingen tot wering van Besmettelijke Ziekte. — Tabaksbelasting in Duitschland. — Consulaire Verslagen, Melbourne, Pretoria-Port-Natal, Bangkok

Handelskroniek
  • 10 Downloads

References

  1. 1).
    In Zwitserland is sedert eene octrooiwet ingevoerd.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1892

Personalised recommendations