Advertisement

De Economist

, Volume 29, Issue 1, pp 361–385 | Cite as

Onze Mutatie-rechten

Article
 • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. (*).
  Zie jaargang 1878. le deel, blz. 1, 171 en 269.Google Scholar
 2. (†).
  Zie o. a. zijn Handboek voor praktische Staathuishondkunde deel 1, nr 147, deel II, nr. 862 en volgende; zie vooral de beschouwingen, aldaar voorkomende op blz. 142; zie ook bet door hem gesprokene iu de vergadering der „Vereeniging voor de Statistiek” gehouden 11 April 1874.Google Scholar
 3. (*).
  Zie -de Economist „aflevering Maart–April 1873.Google Scholar
 4. (†).
  Conf. eeue rede van den beer Kutgers van Roozonburg. uitgesproken in de zittingvan de Tweede Kamer van 23 April 1872.Google Scholar
 5. (*).
  Zie de bestrijding van dit beweren door den heer A. van Eck bij zijne rede gehouden in de „Vereeniging voor de Statistiuk” den 11 April 1874, overgenomen in „de Economist,” 1874, blz. 351 en volg.Google Scholar
 6. (*).
  Deze belangrijke rede — wij herhalen het — is te viuden iu „de Economistjuargang 1874, blz. 351 en volgende, in het Staatkundig en Staathuishudkundig Jaarboekjc voor 1874, en in het Weekhlad voor Notaris-ambt eu Registratie, jaargung 1874, nr. 249 e. v.Google Scholar
 7. (†).
  Bij de PruissischeGrundbuch-ordaung is de zaak zoo geregeld. Zie mijn geschrift, waarvan de titel hiervoor is aangegeven; men kan ook raadpdegen de dissertatie van A. L. Pincoffs:de Leer van de zelfstandigheid der Hypotheek en de Hypotheek voor den eigenaar; Rotterdam, H. A. Kramers en Zu., 1874.Google Scholar
 8. (†).
  ZieMededeelingen en Berichten der Geldersche Maatschappij, jaar 1874, blz. 209.Google Scholar
 9. (†).
  De aard en de onlwikkeling der zegel, registralie- en successierechten in Frankrijk, Engeland en Nederland. Leiden, S. C. van Doesburg, 1874.Google Scholar
 10. (†).
  ZieMededeelingen en berichten dier vereeniging, 1875, 111.Google Scholar
 11. (*).
  Zie omtrent de quaestie der overgangsrechten verder zijn geschrift:De Toekomst onzer financiën, nitgegeven bij van Giffen, te Groningen, in 1869.Google Scholar
 12. (*).
  Zie nr. 322, blz. 69.Google Scholar
 13. (†).
  Zie blz. 193.Google Scholar
 14. (†).
  Zie blz. 109.Google Scholar
 15. (*).
  Zie aflevering November 1876.Google Scholar
 16. (†).
  Ingevolge het besluit van het te Breda gehonden Congres; zie blz. 15 hiervoor.Google Scholar
 17. (*).
  Te vinden in de „Handelingen en mededeelingen” der Vereeniging, 1876, aflev. 2.Google Scholar
 18. (*).
  Mocht een dergelijk outwerp andermaal worden ingediend, (en er is alle reden, om het te vennoeden) dan zal men wel doen, de kennisneming niet te verzuiinen vau de beschouwingen van den heer J. B. Vroom, geplaatst in hetWeekblad voor Notaris-ambt en Registratie, jaargang 1877, urs. 410 en 411.Breda,Armand Sassen.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1880

Personalised recommendations