Advertisement

De Economist

, Volume 29, Issue 1, pp 241–261 | Cite as

Koloniale Kroniek

Koloniale Literatuur
 • J. K. W. Quarles van Ufford
Article
 • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. (†).
  Eerst onder het afdrukken dezcs komcu ons iu handen dicus, ons uit Indie toegezondeu:Open Brieven aan den heer G. F. W. Borel naar aanleiding van zijn boek: „Onze vesliging in Alje/f” (Overgedrukl uit de Locomotief) (Samarang, 1879, 246 biz.) Het boek bevat eene uitvoerige, zeer warme verdediging van Geaeraal van Swieten tegen de felle aanvallen van kapitein Borel, die op al zijna puuten van beschuldigiag krachtig wordt weersproken en van inconsequentie, par-tijdigheid en vooringenomenheid besohuldigd. De lezers van Borel's boek znllen, ora Uer onpartydigheids wil, dat van Niclou niet ongelezen mogen laten. De brieven werden geschreven in de acht eerste maanden van 1879, en herdrukt in September jl. Zij bevatten ook eeu overzicht van de zeer menigvuldlge stukken door den schrijver tot op jien tijd in tal van dagbladen en tijdschriften aan den Atjeh-oorlog, meer . bepaald aau de verdedigiug van het beleid van Generaal van Swieten, gewijd. Bij-zouder trof ons ond. and. zjjn betoog op biz. 172 dat een, door de kracht der bajonetten veroverd land, ook alleen door de kracht der bajouetten kan behouden worden. pit punt wordt telkens door hem aangedrongen, verklarende hij zich ook een bepaald tegenstauder van het in brand steken der kampongs, vooral na eene bevochten zegepraai, wanneer de noodzakclijkheid dit niet gebiedend vordert. Zie daaromtrent ook zijn betoog in het Indisch Militair Tijdschrift van Dec. jl., biz. 528. Hoe logisch zijo betoog ook kliuke, ia het toch ten zeerste te hopea dat zijne concluaie onjaist blijke, omdat er anders na de herhaalde tuchtigingen en braudsticbtiugen van het vorig jaar aan den oorlogstoestand in Atjoh nog niet spuedig ecu eiude zou kuinen, de onderwcrpiug allhaus uict welgeincend zou ziju.Google Scholar
 2. (*).
  Zie daarover o. a. het „Alg. Handelsblad” van 29-en 30 Dec. '78: „Een desknndig oordeel over Atjeh.”Google Scholar
 3. (†).
  Het wordt o. a. beaamd door „Orang Blanda”, die in het nnmmer van „De Indische Gids” van Januari '79 Borel's boek uitvoerig besprak.Google Scholar
 4. (*).
  In hetzelfde Tijdschrift van 1879. no 11, biz. 460, komt evenwel de genie-officier M arcella tegen de te hooge berekenirigen van den heer Snethlage op, en zcgt o. a , dat het in orde brengen en weder in vorfgen staat terugbrengen van de fjindoro met tweemaal 30, maar slechts tweemaal 9 duizend gl. kostte, dat S. geen onderscheid maakte tusschen een hospitaalschip en een ziekontranaportschip, enz.Google Scholar
 5. (†).
  Men leze diens antwoord in het „Indisch Militair Tijdschrift” vau 1879, n. 10, bl. 342. Hij hondt vol door Kolonel Pel bepaald gemachtigd te zijn om, zoo noodig, aanvallend te werk te gaan.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1880

Authors and Affiliations

 • J. K. W. Quarles van Ufford

There are no affiliations available

Personalised recommendations