Advertisement

De Economist

, Volume 62, Issue 2, pp 577–594 | Cite as

Nieuwe Uitgaven

 • D. van Blom
Article
 • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Het bevat negen zelfstandige opstellen en drie bockaankondigingen, welke laatste alle uit „De Economist” zijn overgenomen; het zijn de besprekingen van de proefschriften van Mr. G. M. den Tex, over verkorting van den arbeidsdag, (1895), en van Mr. R. J. G. Boissevain, over landbouwcoöperatie in Frankrijk (1897), benevens van Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman Azn's geschrift over samenwerking op maatschappelijk gebied, inzonderheid door volksbanken (1897). Uit dit tijdschrift zijn mede herkomstig vijt der opstellen: „arbeidersvereenigingen” (1866), „de engelsche vakvereenigingen” (1894), „de woningwet” (1902), „socialisten en niet-socialisten” (1904) en „woningproblemen” (1905). Twee opstellen komen uit „De Gids”: „armverzorging” (1872) en „het woningvraagstuk in eenige britsche steden” (1902). „Minimumloon en maximumwerktijd” is een in 1895 aan de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek uitgebracht praeadvies, „de overheid en het woningvraagstuk” een rapport voor het in 1903 te Brussel gehouden Internationaal Congres van Hygiëne en Demographie.Google Scholar
 2. 1).
  De belangstellende zij verder verwezen naar mijn opstellen over het marxisme in de jaargangen 1903 en 1905 van dit tijdschrift, naar „Van wetenschap tot utopie” in „De Tijdspiegel” van October 1909 en naar bl. 42 v. van de levensschets van Pierson in „Mannen en Vrouwen van beteekenis” (Augustus 1910).Google Scholar
 3. 1).
  Bl. 585 v. van den jaargang 1911.Google Scholar
 4. 1).
  Men overwege hier, ter ondervanging van Pierson's bezwaren, het delftsche proefschrift van dr. J. van Hettinga Tromp „het sociale arbeidscontract” (1913).Google Scholar
 5. 1).
  Men vergelijke hiermede overeenkomstige uitspraken op bl. 449 van het tweede deel, door mij naar voren gebracht op bl. 587 van den jaargang 1911.Google Scholar
 6. 1).
  Bl. 294 v. van het eerste deel in den derden door Verrijn Stuart bezorgden druk. De tekst van dezen herdruk is, behoudens in hoofdzaak statistische aanvullingen, dezelfde als dic van den tweeden druk van 1896.Google Scholar
 7. 1).
  Hier inzonderheid herinner ik aan wat ik schreef over het tweede deel.Google Scholar
 8. 1).
  Vgl. ook bl. 23 v. van Mr. Greven's rectorale rede over „theoretische economie en sociale politiek”; Leiden, E. J. Brill, 1903.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1913

Authors and Affiliations

 • D. van Blom

There are no affiliations available

Personalised recommendations