Advertisement

De Economist

, Volume 105, Issue 1, pp 561–575 | Cite as

Omzetbelastingen en invoerrechten — Een vergelijkende analyse

 • J. Wemelsfelder
Article
 • 19 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 2).
  Meade J. E.: Trade and Welfare; Oxford 1955.Google Scholar
 2. 3).
  Fleming M.: On making the best of balance of payments restrictions; Econ. Journal Mrt 1951. De grondgedachte is, dat hoe groter de divergentie is tussen marginaal nut en marginale kosten, des te groter het verlies aan welvaart zal zijn. Dit welvaartsverlies wordt bepaald door de omvang van de divergentie en de daardoor veroorzaakte verandering in handel of productie. Wij nemen voor ons doel eenvoudigheidshalve aan dat zowel het invoerrecht als de geheven omzetbelasting geen nivellerende invloed heeft op invoerrechten respectievelijk omzetbelastingen op andere producten. Zou dit wèl het geval zijn dan zou de analyse aanzienlijk worden gecompliceerd.Google Scholar
 3. 1).
  Zoals bekend wordt het marshalliaanse elasticiteitsbegrip (ε) uitgedrukt door de formule ε=pΔq/qΔp, waarin p de prijs voorstelt en q de hoeveelheid. Deze formule impliceert dat bij rechtlijnige vraag. en aanbodscurves de elasticiteit langs de curves verandert. Gaat men daarentegen bij rechtlijnige vraag- en aandbodcurves uit van een goniometrisch elasticiteitsbegrip, dan is de elasticiteit op ieder punt van de curve constant.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1957

Authors and Affiliations

 • J. Wemelsfelder

There are no affiliations available

Personalised recommendations