Advertisement

De Economist

, Volume 102, Issue 1, pp 871–878 | Cite as

Indonesische kroniek

 • C. F. Scheffer
Article
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Zie De Economist October 1954, blz. 715.Google Scholar
 2. 2).
  Inzonderheid blz. 185–189.Google Scholar
 3. 3).
  Enige bekende publicaties van Higgins zijn: Public Investment and Full Employment, Genève 1946; Lombard Street in War and Reconstruction, New York 1949; Keynesian Economics and Public Investment Policy, in The New Economics van S. E. Harris, New York 1952; What do economists know? Melbourne 1951; benevens artikelen in Review of economic Statistic; Canadian Journal of Economics and Political Science; American Economic Review etc. Zie ook voetnoot 7 op blz. 570 in De Economist van September 1954 bij het artikel van Prof. F. de Roos over Monetaire politiek als middel van economische politiek.Google Scholar
 4. 4).
  De door Higgins gegeven cijfers, welke o.i. niet juist zijn, hebben wij gecorrigeerd.Google Scholar
 5. 5).
  Men kan betreuren, dat de voor het financiële beleid in die tijd verantwoordelijke personen dit niet hebben doorzien, doch dit is mosterd na de maaltijd.Google Scholar
 6. 6).
  Men leze hierover ook wat Prof. van der Valk in de jongste druk van zijn „Geld-en Kapitaalmarkt” op blz. 120/121 heeft gezegd.Google Scholar
 7. 7).
  Zie artikel Tervooren in De Economist van Juli/Aug. 1954 blz. 507.Google Scholar
 8. 8).
  t.a.p. blz. 6.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1954

Authors and Affiliations

 • C. F. Scheffer

There are no affiliations available

Personalised recommendations