Advertisement

De Economist

, Volume 68, Issue 1, pp 177–195 | Cite as

De taak der spaarbanken in het belang der volkswelvaart

 • W. F. M. Schutte
Article
 • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  In Duitschland bestaat geen rijkspostspaarbank. Hieronder zijn voornamelijk gegeven cijfers van vóór den oorlog, omdat deze buiten bijzondere invloeden staan.Google Scholar
 2. 1).
  Hieronder begrepen het bedrag aan geleende gelden zonder hypothecair verband.Google Scholar
 3. 1).
  De stedelijke spaarbank in Frankfurt a/M. neemt sterk in bloei toe. Bedroeg het totaal tegoed in 1905: 15.642.552.—Mk., het was einde 1914: 40.745.368.—Mk., een stijging in 10 jaar dus van 165%.Google Scholar
 4. 1).
  Met toestemming van de directie kan te Berlin-Schöneberg een hooger bedrag dan 3000 Mk. worden ingelegd. Sedert 1 April 1914 bedraagt bij deze spaarbank de rente 3 1/2%.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1919

Authors and Affiliations

 • W. F. M. Schutte
  • 1
 1. 1.Utrecht

Personalised recommendations