Advertisement

De Economist

, Volume 66, Issue 1, pp 440–462 | Cite as

Ruilverkaveling te Ballum op Ameland

 • E. Dijkstra
Article
 • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. 1).
  Onder de Ballumer mieden verstaat men de bouw- en hooilanden in tallooze versnippering tot perceeltjes van vaak niet grooter dan 2 tot 3 are, gelegen om en onder behoor van het dorp Ballum op Ameland. Uitvoerige bijzonderheden omtrent dit eiland komen voor in: „De Staatkundige en Rechtsgeschiedenis van Ameland». Acad. Proefschrift (1899) van J. Houwink en: „Geillustreerde Badgids van Ameland» (1911) van E. Dijkstra.Google Scholar
 2. 1).
  Opgenomen in het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde. Jaargang 1901, 3e en 4e aflevering en jaargang 1902, 4e aflevering.Google Scholar
 3. 1).
  Een debat, gevoerd naar aanleiding van een opgeworpen oplossing der onderhavige hypotheek-moeilijkheid door zoogenaamd kunstmatige verwijzing bij het Kadaster, is te vinden in de Dec. afl. 1916 en Februari afl. 1917 van het Tijdschrift der Nederlandsche HeidemaatschappijGoogle Scholar
 4. 1).
  Bij de Ballumer ruilverkaveling kon de Heide Maatschappij nog profiteeren van een Rijks-subsidie.Google Scholar
 5. 1).
  Namelijk: „dat de Commissie de kavelingen maakt, waarbij aan ieder rechthebbende zijn aandeel wordt toegedeeld.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1917

Authors and Affiliations

 • E. Dijkstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations