Advertisement

De Economist

, Volume 66, Issue 1, pp 237–262 | Cite as

De beteekenis der visscherij industrie van bagan api api en hare toekomst

 • B. J. Haga
Article
 • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. 1).
  Voor een verdere beschrijving dezer vischtuigen wordt verwezen naar „Mededeelingen van het Visscherijstation te Batavia» N0. 111.Google Scholar
 2. 1).
  Bang=net, liau=plaats, waar de netten gedroogd worden.Google Scholar
 3. 1).
  De vroegere zoutpachter (1910–1913) had geen zouthandel te Singapore en geen visch- en trassiehandel te Bagan. Daarentegen was hij in bezit van de 3 à 4 stoomschepen, die op Bagan voeren. De tegenwoordige pachter heeft geen eigen stooschepen.Google Scholar
 4. 1).
  De aanwezigheid van een 13000 Chineezen, deelneming van groot-kapitaal aan de visscherij, de groote vischijkdom van Straat Malaka, de trechtervormige mond der Rokanrivier met zijn sterke getijstroomen, de aanwezigheid der breede Rokanrivier als verbinding met het achterland, de nabijheid van een centrum als Singapore, stoomscheepvaart enz.Google Scholar
 5. 1).
  De opbrengsten van het Tolkantoor sedert 1905 bedroegen: tb262-1Google Scholar
 6. 1).
  Dit zout is vooral afkomstig van de Middellandsche zee.Google Scholar
 7. 2).
  Daar de tegenwoordige pachter een eigen zouthandel te Singapore heeft, en dus geen commissieloon behoeft te betalen, was de inkoopsprijs voor den ouden pachter 35 cent hooger dan voor den tegenwoordigen. Verder waren diens verschepingskosten 10 cent hooger, daar hij zelve schepen moest laten varen. Voor den ouden pachter kwam dus de prijs op f 0.96+0.49=f1.45 per pikol.Google Scholar
 8. 1).
  Het gewone invoerrecht is f 6.—per pikol. Hier zou het dan f 1.—of f1.50 kunnen bedragen.Google Scholar
 9. 1).
  De locoprijs op Bagan van Madoera zout is te hoog.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1917

Authors and Affiliations

 • B. J. Haga

There are no affiliations available

Personalised recommendations