Advertisement

De Economist

, Volume 66, Issue 1, pp 69–70 | Cite as

Mr. N. P. van den Berg 1831–1917

  • C. A. Verrijn Stuart
Economische Nalezingen en Berichten

Literature

  1. 1).
    Ook zijn vele bijdragen in de Encyclopaedie van Ned.-Indie zijn (in 1907) in een afzonderlijk boekdeel bijeengebracht.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1917

Authors and Affiliations

  • C. A. Verrijn Stuart

There are no affiliations available

Personalised recommendations