Advertisement

De Economist

, Volume 65, Issue 1, pp 821–837 | Cite as

Amsterdam's vroedschap en de nijverheid der réfugiés

 • Leonie van Nierop
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. 1).
  Zie hierover uitvoerig: Dr. H. Brugmans, Handel en Nijverheid van Amsterdam in de 17de eeuw (1901–1904), p. 199 e.v. en de aldaar aangehaalde litteratuur.Google Scholar
 2. 2).
  G. A. Amsterdam. Res. Vr. 8 en 22 Juni 1663. Vergelijk Mr. N. W. Posthumus, Adviezen uit het jaar 1663 betreffende den toestand en de bevordering der textielnijverheid in Holland. Bijdr. en Med. Hist. Gen. deel 37, p. 1 e. v.Google Scholar
 3. 1).
  Vergelijk Luzac, Hollands Rijkdom (1780) I, p. 351 en Jhr. Mr. W. E. J. Berg, De réfugiés in de Nederlanden, na de herroeping van het edict van Nantes (1845), p. 60.Google Scholar
 4. 2).
  Het deel van den nieuwen uitleg, gelegen tusschen Reguliersen Vijzelgrachten, Noorder- en Nieuwe Looyerstraten.Google Scholar
 5. 3).
  G. A. Amst. Res. Vr. 14 April 1670, 20 Febr. 1671. Zie ook Dr. P. Scheltema, Aemstel's Oudheid (1872) VI, p. 86.Google Scholar
 6. 4).
  Handvesten van Amsterdam f 1163b. Behalve de benoemingen der Commissarissen in de «Nominatiën en Requesten van dekens en overlieden van Gilden» is van de handelingen van dit Instituut op het G. A. te Amsterdam niets aanwezig. In het archief van het Waalsche Weeshuis is in het «Livre des enfants orphelins Wallons» (1617/1775) tegen den omslag eene verordening van Commissarissen betreffende het aannemen van leerlingen, van 1 Dec. 1669, geplakt.Google Scholar
 7. 5).
  Wagenaar, Beschrijving van Amsterdam II, p. 324. Brugmans, l. c. Handel en Nijverheid van Amsterdam in de 17de eeuw (1901–1904), p. 205 e.v. en de aldaar aangehaalde litteratuur.Google Scholar
 8. 1).
  G. A. Amst. Dénombrement de tous les Protestants réfugiés de France à Amsterdam, avec les nouvelles fabriques et manufactures qu'ils ont apportés depuis l'an mil six cents quatre-vingts et un, voorafgegaan door een Épître van Scion. Voor het grootste deel afgedrukt bij Mr. H. J. Koenen, Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland (1846), p. 350. Zie ook p. 75, 76. De vlucht begon na het Edict van 17 Juli 1681 (zie Berg, l. c. p. 29) en vooral in 1682 na het begin der dragonnades.Google Scholar
 9. 2).
  G. A. Amst. Res. Vr. 7 Oct. 1681. Voor het bedrag der ondersteuningen, zie Berg. l. c. bijl. A.Google Scholar
 10. 3).
  Afgedrukt bij Koenen, l. c. p. 362. Vergelijk ook: G. A. Amst. Munim: Reg. 3, p. 298 en coll. Hudde No. 10.Google Scholar
 11. 1).
  Zie o.a. de kennisgeving van Amersfoort: in P.Q. Brondgeest, L'Eglise française d'Amersfoort. Bulletin de la commission de l'histoire des églises wallonnes, serie 2, tome 4 p. 2. en J. F. Gebhard Jr. Het leven van Mr. N. Czn. Witsen (1881) I, p. 180.Google Scholar
 12. 2).
  Zij bedanken 12 Nov. 1682 wegens gebrek aan tijd en worden bij Res. Vr. van dien datum vervangen door Gillis Sautijn, Cornelis Valckenier en Egbert de Vrij. Over hen Johan E. Elias, de Vroedschap van Amsterdam I, p. 537, 544 en II, p. 558 en Gebhard l. c.Google Scholar
 13. 3).
  Res. St. v. Holland 14 Febr 1686; Pl. 21 Febr. 1686 (Gr. Pl. B. IV, 382) Berg, p. XI, Koenen, p. 90. ) Het bovengenoemde «Dénombrement».Google Scholar
 14. 1).
  G. A. Amst. Mun. Reg. p. 154.Google Scholar
 15. 2).
  G. A. Amst. Res. Vr. 26 Sept. 1682. Gebhard, l. c. II, p. 29.Google Scholar
 16. 1).
  Zie Elias, t. a. p. II, p. 573.Google Scholar
 17. 2).
  Zie Elias, t. a. p. II, p. 573.Google Scholar
 18. 3).
  Zie Elias, t. a. p. II, p. 586.Google Scholar
 19. 4).
  G. A. Amst. Thes. Ord. Memoriaal in dato 20 October, 20 November en 11 December 1682 en Grootboek B f. 246.Google Scholar
 20. 5).
  G. A. Amst. Res. Vr. 16 Januari 1683, Mun. Reg. 4, p. 243; Thes. Ord. Memoriaal 14 Januari 1683.Google Scholar
 21. 1).
  G. A. Amst. Arrest Burg. 29 Jan. 1683. Gr. Memoriaal, p. 81.Google Scholar
 22. 2).
  G. A. Amst. Res. Vr. 12 Maart 1683; Thes. Ord. Memoriaal 19 en 30 Maart 1683; Res. Thes. Ord. 30 Maart 1683.Google Scholar
 23. 3).
  G. A. Amst. Res. Vr. 25 Juni 1683. Thes. Ord. Memoriaal 25 Juni en 15 Juli 1683. De oorspronkelijke stukken betreffende Baille en de Rekening en Verantwoording van Cornelis Verlet Anno 1687–1693 zijn bij Res. van Reg. en Oud — Burgem. van 11 Juli 1765 verscheurd «als hebbende geen waarde meer». — Gem. Arch. Amsterdam. Verscheurboek.Google Scholar
 24. 1).
  G. A. Amst. Thes. Ord. Mem. 15 Jan., 16 Febr., 20 en 23 Juni en 20 Juli 1683. Res. Thes. Ord. 15 Jan. 1684.Google Scholar
 25. 2).
  G. A. Amst. Des. Boedelk. Reg. v. Curateelen I, p. 71.Google Scholar
 26. 3).
  G. A. Amst. Des. Boedelk. Reg. v. Invent. 1683, p. 70 v.Google Scholar
 27. 4).
  Zie hierboven 2, p. 87.Google Scholar
 28. 5).
  Gebhard, l. c. I, p. 183.Google Scholar
 29. 6).
  G. A. Amst. Des. Boedelk. Reg. v/d. notulen No. 25, p. 132 v. en Repart. Boek D, p. 199 (17 Nov. 1687).Google Scholar
 30. 7).
  Rijksdepôt. Not. Arch. Amst. Prot. Notaris de Wit 14 en 20 Jan. 1684. G. A. Amst. Schepen Min. Reg. 11 Februari 1684. (No. 758, p. 53). Not. Des. Boedelk. 10 Mei 1684.Google Scholar
 31. 8).
  G. A. Amst. Res. Boek Thes. Ord. 8, p. 159. In het begrafenisboek der Waalsche Kerk te Amsterdam komt zijn naam niet voor. De Collection des fiches der Bibliothèque Wallonne noemt zijn sterfjaar niet. Wel teekent zij ann: «Pierre Baille, reçu membre de l' Eglise à Middelbourg 2 mars 1694 par témoignage de Veere. Het is niet na te gaan, of deze de Amsterdamsche Baille is.Google Scholar
 32. 9).
  p. 11 aant. 4.Google Scholar
 33. 1).
  A. de Roever Nzn. Het Geslacht Barchman-Wuytiers in het Amst. Jaarboekje 1890, p. 131.Google Scholar
 34. 2).
  G. A. Amst. Sch. Min. Reg. No. 758, p. 249 en 252.Google Scholar
 35. 3).
  G. A. Amst. » Thes. Ord. Res. Boek 7, p. 129 en 8, p. 159.Google Scholar
 36. 4).
  Elias, l. c. II, p. 1003.Google Scholar
 37. 5).
  Zie G. A. Amst. Thes. Ord. Grootboek B., f. 268 en de posten in het Memoriaal. Ook Thes. Ord. Res. Boek 7, p. 168, 171 v.Google Scholar
 38. 6).
  Ten onrechte door Koenen (p. 267) voor een réfugié gehouden. Volgens de coll. des fiches is hij de zoon van een Franschman, welke zich in 1630 te 's-Gravenhage had gevestigd. In 1662 komt hij naar Amsterdam, vestigt zich in de Warmoesstraat en wordt in het Reg. der Goede Mannen van 1683 (G. A. Amst. R. A. 1814) genoemd.Google Scholar
 39. 7).
  G. A. Amst. Res. Vr. 8 Aug. 1684; Minum. Reg. 5, p. 278. Thes. Ord. Res. Boek 7, p. 128 v. Thes. Ord. Grootboek B f 298, Memoriaal 7, p. 107.Google Scholar
 40. 1).
  G. A. Amst. Reg. v. G. M. 1683, 1688. Houssaye gaat failliet 21 Juni 1700. Reg. v. cur. 309, p. 162. Staaten 216, p. 63.Google Scholar
 41. 2).
  G. A. Amst. Thes. Ord. Res. Boek 8, p. 132 e.v.Google Scholar
 42. 3).
  Ibidem G. A. Amst. Thes. Ord. Res. Boek 8, p. 180 e.v. De oorspronkelijke stukken verscheurd. Zie Verscheurboek.Google Scholar
 43. 4).
  G. A. Amst. Res. Thes. Ord. 16 Jan. 1694.Google Scholar
 44. 5).
  G. A. Amst. Thes. Ord. Res. Boek 8, p. 168, 171. Het Verbeterhuis bij Wagenaar, l.c. p. 270?Google Scholar
 45. 1).
  G. A. Amst. Res. Vr. 16 Jan. 1683 en Thes. Ord. Res. Boek 7, p. 121.Google Scholar
 46. 2).
  Archief Waalsche Kerk te Amsterdam. Sorties. 1684–1723.Google Scholar
 47. 3).
  Zie ook G. A. Amst. Mun. Reg. 4, p. 235.Google Scholar
 48. 4).
  G. A. Amst. Res. Vr. 23 Oct. 1685. Thes. Ord. Grootboek B. f. 320 en 481.Google Scholar
 49. 5).
  Bibl. Wall. Coll. des fiches. Hij huwt 25 Juni 1668 Susanne Lestevenon.Google Scholar
 50. 6).
  G. A. Amst. Reg. v. G. M. 1683.Google Scholar
 51. 7).
  Zie het Dénombrement.Google Scholar
 52. 8).
  G. A. Amst. Thes. Ord. Res. Boek 8, p. 22, 110, 154, 195. De oorspronkelijke stukken verscheurd. Zie Verscheurboek.Google Scholar
 53. 9).
  Elias, l. c. II, p. 832. Hem wordt in de volgende jaren een groot deel der terreinen aan de Rapenburgergracht uitgegeven.Google Scholar
 54. 1).
  De oorspronkelijke stukken verscheurd. Zie boven.Google Scholar
 55. 2).
  G. A. Amst. Thes. Ord. Res. Boek 8, p. 197.Google Scholar
 56. 3).
  Zie o. a. G. A. Amst. Thes. Ord. Resol. Boek 7, p. 182 v. en 9, p, 49, 71 en 11, p. 182.Google Scholar
 57. 4).
  Wagenaar, l.c. VI, p. 180. Zie ook G. A. Amst. Res. Vr. 12 Maart. 1683.Google Scholar
 58. 5).
  Zie ook G. A. Amst. Thes. Ord. Res. 10 Juni 1700.Google Scholar
 59. 6).
  G. A. Amst. Thes. Ord. Res. Boek 9, p. 131v.Google Scholar
 60. 1).
  Epître. Zie boven.Google Scholar
 61. 2).
  Zie o. a. G. A. Amst. Des. Boedelk. Staaten 213, p. 59; Reg. v. cur. 309, p. 102.Google Scholar
 62. 3).
  Berg, l. c. p. 68 e.v. Koenen, l. c. p. 101.Google Scholar
 63. 4).
  Erman et Réclam, Mémoires pour servir à l'histoire des réfugiés françois dans les états du roi (1782). I, p. 292; II, p. 35; V, p. 115, 325; VI, p. 18.Google Scholar
 64. 5).
  Koenen, l. c. p. 89.Google Scholar
 65. 6).
  Négociations VI, p. 105.Google Scholar
 66. 7).
  Berg, l. c. p. 220 en de aldaar aangehaalde litteratuur.Google Scholar
 67. 8).
  G. A. Amst. Res. Vr. 25 Jan. 1686; 15 Aug. 1686, 21 Jan. 1688.Google Scholar
 68. 9).
  Zie het faillissement van Isaac Etienne, Kantfabrikant. G. A. Des. Boedelk. Reg. v. Cur. No. 308 p. 62; Staaten 206. No. 26.Google Scholar
 69. 10).
  Zie het faillissement van Etienne Tabuteau in G. A. Amst. Des. Boedelk. reg. v. Cur. 309 p. 10. Staaten 211. No. 26. Koenen, l. c. p. 111. Berg, l. c. p. 63.Google Scholar
 70. 1).
  G. A. Amst. Mun. Reg. 4, p. 235, adres van Laurent en Port. Manufacturen-Fransche. Memorie.Google Scholar
 71. 2).
  G. A. Amst. Port. Manufacturen-Fransche. «Consideratien van de Cooplieden, en de winkeliers handelende in fransche manufacturen ende kramerijen hier ter stede. Amsterdam (1671?)»Google Scholar
 72. 3).
  Vergelijk Berg, l. c. p. 265, 271.Google Scholar
 73. 4).
  A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances. Farnam, Die innere französische Gewerbepolitik, p. 11 e. v.Google Scholar
 74. 5).
  Erman et Reclam, l. c. V, p. 5, 15. Vergelijk Berg, l. c. p. 297.Google Scholar
 75. 6).
  Zie ook Berg, l. c. p. 248.Google Scholar
 76. 7).
  «Memorie» zie boven.Google Scholar
 77. 1).
  G. A. Amst. Port. Manufacturen. Missives 15 Maart 1680/1690 en Arch. Burg. Dipl. miss. 7.Google Scholar
 78. 2).
  Jacques du Long is één der kooplieden-fabrikanten, die de verhooging hebben aangevraagd (Gr. Pl. B. IV 1367) in hetzelfde jaar, wanneer hij zijn hoedenmakerij aan Ostome overdoet. Zie ook Berg, l. c. p. 171, 295.Google Scholar
 79. 3).
  Zie ook Berg, l. c. p. 235.Google Scholar
 80. 4).
  G. A. Amst. Res. Vr. 27 Oct. 1699.Google Scholar
 81. 5).
  Archief Walen-Weeshuis te Amsterdam. Livre des enfants orphelins wallons 1671–1775.Google Scholar
 82. 1).
  Beiträge zur wirthschaftlichen Entwickelungsgeschichte der vereinigten Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert (1890), p. 33.Google Scholar
 83. 2).
  Vergelijk ook Berg, p. 198.Google Scholar
 84. 3).
  Négociations tomes IV p. 278 en 9, V p. 140, 267, 288.Google Scholar
 85. 4).
  Zie Erman et Reclam V, p. 118.Google Scholar
 86. 5).
  Dict. Univ. de Commerce I, 2, p. 394–396. Aangeh. bij Berg, p. 184.Google Scholar
 87. 6).
  Mémoire sur le Commerce des Hollandais (1718) p. 23, 45.Google Scholar
 88. 7).
  Le Hollandois (1738) p. 183. Zie ook de Boislisle, t. a. p. II, p. 499.Google Scholar
 89. 8).
  Zie Berg, p. 197, Huet, p. 45.Google Scholar
 90. 9).
  T. a. Zie Berg, p. deel VI, p. 49.Google Scholar
 91. 10).
  La richesse de la Hollande.Google Scholar
 92. 11).
  T. a. p. La richesse de la Hollande. p. 359.Google Scholar
 93. 1).
  Berg, T. a. p. p. XIX.Google Scholar
 94. 2).
  Zie boven.Google Scholar
 95. 3).
  Eene Hollandsche Stad onder de Republiek (1916), p. 203.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1916

Authors and Affiliations

 • Leonie van Nierop

There are no affiliations available

Personalised recommendations