Advertisement

De Economist

, Volume 65, Issue 1, pp 237–242 | Cite as

Het Nederlandsche Hypotheekbankwezen in 1914, het eerste oorlogsjaar

  • A. S. Miedema
Economische Nalezingen en Berichten

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1916

Authors and Affiliations

  • A. S. Miedema

There are no affiliations available

Personalised recommendations