Advertisement

De Economist

, Volume 65, Issue 1, pp 189–207 | Cite as

Voorlezingen over de Economie, door Mr. P. A. Diepenhorst. III. Theorie. Tweede gedeelte

 • Gustav Schmoller
 • H. W. C. Bordewijk
Nieuwe Uitgaven

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. 1).
  Gaarne herstel ik hier een omissie, die ik in de vorige critiek heb begaan, waar ik op blz. 634 zeg, dat van het werkje van Prof. Mr. A. Beaujon noch in den tekst, noch in de noten, wordt gewaagd. Inderdaad wordt op Blz. 314 Beaujons's «Handel en Handelspolitiek» geciteerd, doch het is niet te veel gezegd, dat met de vermelding en bestrijding van een nevenpunt uit de groote controvers, nl. den spaarlust van den Ned. rentenier, die buitenlandsche fondsen koopt, de maat aan de principieële en scherpe uiteenzetfing van wijlen den Amsterdamschen hoogleeraar allerminst is volgemeten.Google Scholar
 2. 2).
  Jaargang 1914, blz. 637.Google Scholar
 3. 1).
  Voorlezingen, Theorie II. blz. 17.Google Scholar
 4. 2).
  Der natürliche Werth von Dr. Friedrich von Wieser, blz. VI.Google Scholar
 5. 1).
  L'ees verbruik.Google Scholar
 6. 1).
  Ik spatieer.Google Scholar
 7. 1).
  Ik spatieer.Google Scholar
 8. 1).
  Blz. 6–7.Google Scholar
 9. 2).
  Begeeft Schrijver zich hier niet op het «hellend vlak», dat tot vrijhandel voert?Google Scholar
 10. 1).
 11. 2).
  Het is mij niet bekend, dat dit ooit in ernst is beweerd.Google Scholar
 12. 1).
  N. b.: in casu verbruik.Google Scholar
 13. 1).
  Ik spatieer.Google Scholar
 14. 1).
  Der Revisionismus in der Sozialdemocratie, p. 34 v.Google Scholar
 15. 2).
  Ik spatieer.Google Scholar
 16. 1).
  Ik spatieer.Google Scholar
 17. 2).
  Blz. 81; ik spatieer.Google Scholar
 18. 3).
 19. 1).
 20. 2).
 21. 3).
  Ik spatieer.Google Scholar
 22. 4).
  Zuiver economisch gesproken, niet juridisch!Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1916

Authors and Affiliations

 • Gustav Schmoller
 • H. W. C. Bordewijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations