Advertisement

De Economist

, Volume 79, Issue 1, pp 381–399 | Cite as

Boekbespreking

 • W. E. Boerman
 • A. A. van Rhijn
 • G. M. V. S.
 • A. A. v. S.
 • P. H. M. Snel
 • J. J. v. Riemsdijk
Article
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Mazsche Verlags- und Universitats Buchhandlung, Wien.Google Scholar
 2. 1).
  Ten overvloede zou ik nog kunnen wijzen op het oordeel van Aereboe, die in zijn „Agrarpolitik” (Economist 1929 blz. 641) beweert, dat de boer, die zelfs zijn grond moet bewerken, van de Duitsche tolpolitiek van voor den oorlog niet heeft geprofiteerd. Eenzijdig werden de belangen van het grootgrondbezit behartigd. A. komt daarbij tot dezelfde conclusie als de Groningers van Frost, die meenen, dat de „groote mannen” tegenover de massa boeren in Duitschland als schoolmeesters optreden, en dat zij deze „leiders” volgen.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1930

Authors and Affiliations

 • W. E. Boerman
 • A. A. van Rhijn
 • G. M. V. S.
 • A. A. v. S.
 • P. H. M. Snel
 • J. J. v. Riemsdijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations