Advertisement

De Economist

, Volume 91, Issue 1, pp 382–396 | Cite as

Budget en budgetcontrôle in de bedrijfshuishouding

  • J. van de Kieft
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

ReferencesLitteratuur-Opgave

  1. J. E. Spinosa Cattela. Budgettering en budgetcontrole, Uitgave H. E. Stenfert Krosese, Leiden 1940, met volledig litteratuur-overzicht (ook van De buitenlandsche litteratuur) op blz. 222–246. Besproken o.a. door Drs. J. Groot in „De Economist“ van 1940 blz. 488.Google Scholar
  2. J. E. Spinosa Cattela, Resultatenberekening op korten termijn. Uitgave Handelswetensch. Bibl., Leiden.Google Scholar
  3. Dr. A. Sternheim. Administratieve inrichtingsleer en kostprijsberekening, Hoofdstuk I–III. Uitgave Delwel, Den Haag 1928.Google Scholar
  4. P. J. Potgieser, Grondslagen van kostprijsberekening en fabrieksboekhouding. Hoofdstuk VI. Uitgave J. Mussses, Purmerend 1936.Google Scholar
  5. Dr. J. G. Stridiron, Handboek der bedrijfseconomische statistiek, Hoofdstuk I Uitgave De Haan, Utrecht 1941. Zie ook het artikel „Doel en werkvan gelijke strekking in „De Economist“ van Juni 1941.Google Scholar
  6. G. Hogeweg, Bedrijfsbegrootingen in private ondernemingen. Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfshuishouldkunde, Juni en Juli 1937.Google Scholar
  7. E. M. Premsela, Eenige problemen voor den accountant in verband met De begrooting. Opgenomen in „Bedrijfseconomische Opstellen“, aangeboden Aan Prof. Th. Limperg Jr. Uitgave P. Noordhoff, Groningen 1930.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1942

Authors and Affiliations

  • J. van de Kieft

There are no affiliations available

Personalised recommendations