De Economist

, Volume 17, Issue 1, pp 400–400 | Cite as

Invloed van den tijd van het vellen van hout op de vastheid en duurzaamheid van het hout

Economische Nalezingen en Berigten
  • 11 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1968

Authors and Affiliations

  • T.v.N.

There are no affiliations available

Personalised recommendations