Advertisement

De Economist

, Volume 77, Issue 1, pp 511–535 | Cite as

Sterftetafels, sterftecijfers en generatictafels

 • Ir. F. W. 't Hooft
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Zie het standaardwerk van G. von Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre, 2ter Band, 2te Auflage, blz. 397 e.v.Google Scholar
 2. 3).
  Zoo vinden wij b.v. in het ,„Jaarboekje over 1826, uitgegeven op last van Z. M. den Koning“ een sterftetafel onder den naam van „Wet van sterfte te Brussel“; in dat van 1830 een „Wet van sterfte te Amsterdam“ en een „Wet van sterfte voor de Zuidelijke provinciën“. Zie voorts: Prof. Dr. C. A. Verrijn Stuart, Inleiding tot de beoefening der Statistiek, le Deel, bldz. 305 (le uitgave): „een bewijs tevens, dat er niet, gelijk in de tijden van Kersseboom en van Süszmilch werd aangenomen, een vaste, onveranderijke sterftewet bestaat.Google Scholar
 3. 5).
  Zie: Bijdragen van het Statistisch Instituut, No. 3, 1885.Google Scholar
 4. 6).
  Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks, No. XXXII, Hoofdstuk III.Google Scholar
 5. 8).
  Aanhangsel tot het 2e Deel van de Uitkomsten der Negende tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op 31 December 1909. Sterftetafels voor Nederland, afgeleid uit de periode 1900/09 door Dr. A. J. van Pesch, Oud-Hoogleeraar.Google Scholar
 6. 9).
  Statistiek van Nederland No. 367. Volkstelling 31 Dec. 1920. Sterftetafels voor de periode 1910–1920 door Prof. Dr. J. J. A. Muller.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1928

Authors and Affiliations

 • Ir. F. W. 't Hooft

There are no affiliations available

Personalised recommendations