Advertisement

De Economist

, Volume 70, Issue 1, pp 849–850 | Cite as

Een uitspraak welke te denken geeft. — Een curiosem op geldgebied

  • C. A. V. S.
Economische Nalezingen en Berichten
  • 11 Downloads

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1921

Authors and Affiliations

  • C. A. V. S.

There are no affiliations available

Personalised recommendations