Advertisement

De Economist

, Volume 80, Issue 1, pp 305–341 | Cite as

Psychisch inkomen en Psychisch vermogen

  • J. van der Wijk
Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 30).
    Nadat dit geschreven was kreeg ik de nota over „Inkomens en Vermogens in Nederland“ der Subcommissie uit de Commissie voor de Economische Politiek (Verslagen en Mededeelingen van de Afd. Handel en Nijverheid, Jaargang 1929, no. 10) in handen, waarin ook schattingen vermeld staan omtrent het onbelast inkomen en vermogenen wel beide voor de belastingjaren 1915/16 en 1927/28. Een kritiek daarop heb ik gegeven in het „Pop. Wet. Bijvoegsel“ van „Het Volk“ van 12 en 26 Maart 1930, waarnaar ik hier verwijs.Google Scholar
  2. 31).
    Mr. Dr. B. J. F. Steinmetz „De progressive winstbelasting en het Nederlandsch-Indische belastingvraagstuk“, 1923, p. 106.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1931

Authors and Affiliations

  • J. van der Wijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations