Advertisement

De Economist

, Volume 62, Issue 1, pp 401–404 | Cite as

Art. 19 der Wet op de Coöperatieve Vereenigingen

  • J. A. Levy
Eerste Deel

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1913

Authors and Affiliations

  • J. A. Levy

There are no affiliations available

Personalised recommendations