Advertisement

De Economist

, Volume 63, Issue 2, pp 714–740 | Cite as

Verslag van de Staatscommissie over de werkloosheid. a. Algemeene Inleiding

Nieuwe Uitgaven
  • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    Ik spatieer.Google Scholar
  2. 1).
    Uit 't verband met de volgende woorden der 2e sub·commissie blijkt duidelijk, dat zij niet het oog had op werkloosheid tengevolge van ziekte, enz. — in welk geval hare conclusie juist geweest ware — maar op werkloosheid in engeren zin, waartegenover hooge verdienste staat op de arbeidsdagen.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1914

Authors and Affiliations

  • A. Tepe

There are no affiliations available

Personalised recommendations