Advertisement

De Economist

, Volume 63, Issue 2, pp 577–592 | Cite as

De economische beteekenis van den oorlog

 • C. A. Verrijn Stuart
Article
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Bij productieve handelingen voor het ruilverkeer ondernomen wordt deze becijfering van bate en offer volbracht door voorafgaande vergelijking van werkelijke en waarschijnlijke ruilwaarden. Indien het geldt productieve verrichtingen rechtstreeks ten dienste van den voortbrenger volbracht, is zoodanige vergelijking in den regel onmogelijk, en treedt er vergelijking van zuiver-subjectieve waarden voor in de plaats. En bij productieve handelingen van den Staat zijn het beslissingen des wetgevers of van de regeering die de hierbedoelde afweging van waarden vervangen, met, in zeer enkele gevallen, als laatste ressort, althans in constitutioneele landen, de uitspraak der kiezers in de stemcel. Vergelijking van ruilwaarden ligt aan deze laatstbedoelde beslissingen soms ten grondslag, doch meestentijds een afweging van de eischen van het staatsbelang eener- en finantiëelpolitieke mogelijkheden anderzijds. In omstandigheden als thans tot het uitbreken van den oorlog voerden valt zelfs deze afweging weg, omdat de eischen van het staatsbelang alles overheerschend zijn. Van een welbewuste tegenoverstelling van de, goeddeels geheel onberekenbare, offers die de oorlog zal vorderen, met de onzekere baten welke hij bij slagen zal opleveren, vóor het tot een oorlogsverklaring komt is natuurlijk geen sprake. Doch er is hierin geenszins genoegzame grond om principieel den oorlog productieve beteekenis te ontzeggen.Google Scholar
 2. 1).
  De leer van de betalingsbelans, om slechts eén voorbeeld te noemen, is niet te construeeren, wanneer men het productiebegrip in den aangegeven, thans trouwens steeds meer verlaten, engen zin opvat.Google Scholar
 3. 2).
  Het zal wel niet noodig zijn uitdrukkelijk te waarschuwen tegen de misvatting, als ware met het bovenstaande een verdediging van den oorlog bedoeld. Dat de productie der ideëele goederen, welke ik noemde, nog steeds in laatste instantie geschiedt volgens hetzelfde procédé, hetwelk reeds in de oudheid daarvoor werd aangewend, is zeker een schande voor de menschheid.Google Scholar
 4. 1).
  Ten deele geldt het hiervolgende ook voor de kosten van vrede, zoolang met de mogelijkheid van een oorlog te rekenen valt. Dit punt laat ik echter thans onbesproken.Google Scholar
 5. 1).
  Tijdens den oorlog is er, wegens den stilstand in zaken, teruggang der behoefte aan kapitaal zoowel als aan arbeid, en ondergaan alle bronnen van inkomsten, ondernemerswinst, loon, rente, een tijdelijke vermindering. Slechts de weinig talrijke groep der personen, in overheidsdienst, of uit anderen hoofde in het genot van vaste inkomsten, vormt een uitzondering.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1914

Authors and Affiliations

 • C. A. Verrijn Stuart

There are no affiliations available

Personalised recommendations