Advertisement

De Economist

, Volume 99, Issue 1, pp 801–831 | Cite as

Een mogelijk beginpunt van een weg uit de prijstheoretische impasse

  • F. J. de Jong
Article
  • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 1).
    J. Pen: „De loonvorming in de moderne volkshuishouding; theorie der collectieve loononderhandelingen”, Leiden 1950.Google Scholar
  2. 2).
    Dit derde hoofdstuk over de doeleinden van de vakvereniging, alsmede hst. V § 2 over „het machtsbegrip” — waarin wij niet verder kunnen treden — zijn twee hoogst interessante gedeelten, waarbij wel in ruime mate is voldaan aan de voorwaarde, gesteld door J. Tinbergen: „Beperkte concurrentie”, Leiden 1946, blz. 113 en 123, dat een deel der meest interessante processen, b.v. hetgeen Zeuthen aanduidt als „economic warfare”, zich slechts in een ruimer kader dan het zuivereconomische, nl. een sociologisch kader, laat beschrijven. Het fraaie van de uiteenzettingen van Pen is echter o.i., dat hij de sociologische bouwstenen in de economische theorie weet op te nemen in een logisch verband. Dit is een bizondere praestatie.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1953

Authors and Affiliations

  • F. J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations