Advertisement

De Economist

, Volume 47, Issue 2, pp 891–902 | Cite as

De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee

 • H. C. van der Houven van Oordt
 • Mr. G. Vissering
 • M. Mees
Article
 • 26 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Pag. 23–5.Google Scholar
 2. 1).
 3. 2).
 4. 3).
 5. 4).
 6. 5).
 7. 1).
  Ik spatiëer.Google Scholar
 8. 2).
 9. 3).
 10. 1).
  p. 95 vgg.Google Scholar
 11. 2).
 12. 1).
  De S. rekenen aldus. Zij belasten de Z. V. elk jaar met de geheele uitgaaf; rekenen daarvan rente op rente tot het 34ste jaar; crediteeren daarentegen de Z. V. elk jaar met een bijdrage van den Staat, en later met het provenu van de gronden, en rekenen daarop ook interest op interest in het credit der onderneming. Dit is, in andere woorden, hetzelfde wat ik boven aangaf.Google Scholar
 13. 2).
 14. 1).
 15. 1).
  Zie p. 28 en 37. De Natinale Zuiderzee-Bond heeft een onderzoek naar die indirecte voordeelen ingesteld, en komt tot de slotsom, dat voor die verschillende belangen f 1.055.000 's jaars worden uitgespaard, hetgeen gekapitaliseerd tegen 4 pCt. een kapitaal vertegenwoordigt van 25 millioen. Bovendien behoeven dan verschillende werden ten bedrage van f 1.185.000 niet uitgevoerd te worden. Van de f 40.500.00, waarop de Afsluitdijk geraamd is, blijven dus slechts 14 millioen over.Google Scholar
 16. 2).
 17. 3).
 18. 1).
 19. 2).
 20. 3).
  p. 119 en 120.Google Scholar
 21. 4).
 22. 1).
 23. 2).
  p. 138–9.Google Scholar
 24. 3).
 25. 4).
 26. 5).
 27. 1).
 28. 2).

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1898

Authors and Affiliations

 • H. C. van der Houven van Oordt
 • Mr. G. Vissering
 • M. Mees

There are no affiliations available

Personalised recommendations