Advertisement

De Economist

, Volume 78, Issue 1, pp 48–60 | Cite as

Industrieele trusts en kartels. Productie-deviatie

  • J. Wisselink
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 2).
    Zie zijn artikel „De Trusts en Kartels en het Vraagstuk der Publiciteit”, in Ec. St. Berichten van 5 December 1928, no. 675, blz. 1077/9.Google Scholar
  2. 3).
    Zie b.v. wat Prof. Mr. Dr. Frijda, in zijn hierboven aangehaald artikel als de gangbare opinie ter jongste vergadering der Vereeniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek omtrent dezen tijdsduur vermeldt. Blz. 1078, 3de alinea.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1929

Authors and Affiliations

  • J. Wisselink

There are no affiliations available

Personalised recommendations