Advertisement

De Economist

, Volume 92, Issue 1, pp 148–169 | Cite as

Eenige toepassingen van Liebig's wet van het minimum in de economie

 • W. J. Sangers
Article
 • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 3).
  Centraal Bureau v. d. Statistiek „Huishoudrek. van 598 gezinnen”, II.Google Scholar
 2. 16).
  Dr. R. R. Post „Geschiedenis van Nederland”, Deel II, „Middeleeuwen”, p. 140.Google Scholar
 3. 17).
  Frost, geciteerd bij Dr. M. Raapke: „Der Gemüsebau ... in der Provinz Hannover”, p. 12.Google Scholar
 4. 19).
  Ook Mitscherlich werkte Liebig's wet uit; ik meen niet beter te kunnen doen dan twee zinsneden aan te halen van de hand van Prof. Dr. O. de Vries, voorkomende in de samenvatting van een voordracht voor het Ned. Genootschap voor Landbouwwetenschap (zie „Landbouwkundig Tijdschrift”, October 1939, p. 762, 763): „... E. A. Mitscherlich with his law of the constant nutrient effect factors has taken a prominent place. Examples have been given by different investigators that Mitscherlich's law does not hold.... In studying more closely some cases which have been put forward as examples for Mitscherlich's law, it is found that these are far from proving....”, waarna een en ander door Prof. de Vries aan eigen opvattingen en proefnemingen getoetst en ontwikkeld wordt.Google Scholar
 5. 20).
  Ook Prof. Dr. O. de Vries spreekt van „compensatie” of „aanpassing” en geeft in zijn hierboven aangehaalde voordracht (p. 742) o.a. het voorbeeld, dat beter bodemomstandigheden een krachtiger bacteriënleven in den grond geven, waardoor mobilisatie van planten-voedingsstoffen optreedt. Te zelfder plaatse wordt medegedeeld, dat bepaalde voedingsstoffen, als b.v. kalium en natrium, elkaar vervangen kunnen.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1943

Authors and Affiliations

 • W. J. Sangers

There are no affiliations available

Personalised recommendations